วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน

พระองค์จ่ายทั้งหมดแล้ว
HE PAIDIT ALL

“วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาหาท่าน ท่านจึงกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลก” ( ยอห์น 1:29)

     บางทีคุณอาจคุ้นเคยกับเพลงที่ไพเราะนี้ซึ่งสรุปถึงการตายแทนเราของพระเยซูคริสต์ “พระองค์จ่ายหนี้ที่พระองค์ไม่ได้เป็นหนี้ ฉันเป็นหนี้ที่ฉันไม่สามารถจ่ายได้ ฉันต้องการให้ใครซักคนที่จะล้างบาปของฉัน และตอนนี้ฉันร้องเพลงที่ใหม่เอี่ยม พระคุณอัศจรรย์ พระเยซูคริสต์ทรงชำระหนี้ที่ฉันไม่สามารถจ่ายได้…” ใช่แล้วจริงๆ แล้วพระองค์ทรงชำระหนี้แทนความผิดทั้งหมดของเรา!

เมื่ออาดัมไม่เชื่อฟังพระเจ้า ผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความตายฝ่ายวิญญาณ (ปฐมกาล 2:17) ซึ่งเป็นการแยกหรือแยกขาดจากพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะเหตุนี้ บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป” (โรม 5:12) อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงแนะนำเครื่องบูชาของวัวและแพะทันทีเพื่อชดเชยแทนความบาป นี่เป็นระเบียบสำหรับคนอิสราเอลในพันธสัญญาเดิม เพราะถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการยกโทษบาปเลย (ฮีบรู 9:22)

อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ทำให้เรารู้ว่าเครื่องบูชาของวัวและแพะไม่สามารถกำจัดบาปได้ “เพราะเลือดวัวผู้และเลือดแพะไม่มีทางชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้เลย…” (ฮีบรู 10:4) หลังจากนั้นพระเจ้าจึงทรงเริ่มแผนการอันยิ่งใหญ่เพื่อความรอดทั้งหมดของมนุษย์โดยการส่งพระเยซูคริสต์มา ความรอดของมนุษย์ถูกทำให้สำเร็จเมื่อพระเยซูคริสต์ พระเมษโปดกของพระเจ้า ได้ถูกประทานให้เพื่อรับเอาความบาปของโลกไปเสีย (ยอห์น 1:29) พระคัมภีร์เรียกพระองค์ว่า “พระเมษโปดกผู้ถูกปลงพระชนม์ตั้งแต่แรกสร้างโลก”

โดยความตายของพระองค์บนไม้กางเขน พระเยซูทรงแบกและชำระความบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ครั้งเดียวเป็นพอ! พระองค์จ่ายราคาสูงสุดสำหรับความบาปซึ่งมนุษย์ได้ทำให้เกิดขึ้นโดยปราศจากวิธีแก้ไข ฮีบรู 9:12 กล่าวว่า “ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป จึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์”

พระคริสต์ได้ทรงจ่ายเพื่อการยกบาปของคุณ ตอนนี้คุณได้รับการชำระล้าง การชำระให้สะอาด และการพิสูจน์ว่าชอบธรรม นั่นคือเป็นอิสระจากความบาป ความตาย และการทำลาย ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     สรรเสริญพระเจ้า! ฉันได้รับการชำระล้าง การชำระให้สะอาด การยกขึ้นสู่พระสิริ และการพิสูจน์ว่าชอบธรรม ฉันเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ เพราะว่าพระเยซูทรงแบกความบาปของฉันและประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่ฉัน ตอนนี้ฉันเป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า เป็นผู้ร่วมส่วนในประสบการณ์ของพระเจ้า เดินอยู่ในชีวิตใหม่และในความสว่างของความชอบธรรมในพระคริสต์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 3:16; 2 โครินธ์ 5:19; โรม 5:18


Comments are closed