พุธ ที่ 27 มีนาคม 2019
พระองค์จัดการปัญหาเรื่องบาปเสร็จแล้ว
He Settled The Sin-problem

เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 6:23)

    บางคนคิดถึงแต่พระพิโรธของพระเจ้าเท่านั้น พวกเขาเชื่อว่าพระองค์ทรงกำลังพ่นควันจากสวรรค์มาที่โลกนี้ นั่นคือกำลังคาดหวังว่าในที่สุดแล้วพระองค์ก็จะตัดสินลงโทษมนุษย์และโลกที่ชั่วร้ายนี้ ไม่! พระเจ้าไม่ได้เป็นห่วงเรื่องบาปอย่างที่หลายคนคิด พระองค์เคยเป็นห่วงเรื่องบาป และความเป็นห่วงของพระองค์ทำให้พระองค์ส่งพระเยซูมา

วันนี้การเน้นไม่ได้อยู่ที่ค่าจ้างของความบาป ซึ่งก็คือความตาย อีกต่อไป แต่เน้นที่ของประทานจากพระเจ้า ซึ่งก็คือชีวิตนิรันดร์, ผ่านทางพระเยซูคริสต์ (โรม 6:23) พระเจ้าต้องการให้โลกนี้ได้รับความรอดซึ่งพระองค์ได้ทำให้เป็นไปได้ในพระเยซูคริสต์แล้ว พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลย แต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่ (2 เปโตร 3:9)

เมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ปัญหาของบาปก็ได้รับการจัดการตลอดไป ดังนั้นความบาปจึงไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ความตาย การถูกฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์นำมาความบาปมาถึงจุดจบและนำเราเข้าสู่ชีวิตแห่งความชอบธรรม “พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21)

พระเจ้าไม่ได้โกรธคุณ พระองค์ได้จัดการกับปัญหาเรื่องบาปในและผ่านทางพระเยซูคริสต์ ตอนนี้คุณสามารถซาบซึ้งว่าทำไมพระองค์จึงตรัสว่า “…บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไป…” (โรม 6:14) สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำคือไว้วางใจในความชอบธรรมของพระองค์ นั่นคือไว้วางใจในสิ่งที่พระเยซูได้เสด็จมาทำ! คุณเป็นผล นั่นคือเป็นผลลัพธ์ของงานแห่งการทรงไถ่ของพระคริสต์ จงยอมรับและเดินในความชอบธรรมของพระองค์ และดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องในความรัก พระสิริ และพระคุณของพระองค์

2 โครินธ์ 5:19 กล่าวว่า “คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ” ลองคิดถึงสิ่งนี้ นั่นคือพระเจ้าไม่ได้โกรธคนบาปเลย แล้วจะโกรธคุณซึ่งเป็นเชื้อสายของพระองค์ได้อย่างไร! ดังนั้นจงชื่นชมยินดีและยินดี พระบิดาในสวรรค์ของคุณทรงรักคุณและไม่เคยถือโทษในความบาปของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์ โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนม์ ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อกลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์” (โรม 5:10) พระองค์ช่างเปี่ยมไปด้วยพระคุณและใจดีเหลือเกิน!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    พระบิดาในสวรรค์ของฉันทรงรักฉัน และฉันรับใช้พระองค์ด้วยความยินดี นั่นคือทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง! ฉันเป็นมงกุฎและความงดงามของพระองค์ ความชอบธรรมของพระองค์กระจายออกมาผ่านทางฉัน พระคุณและความรักของพระองค์เข้าไปถึงบรรดาประชาชาติผ่านทางฉัน ฉันเป็นความสว่างของพระองค์ในโลกที่มืดมิด! แผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าได้รับการสถาปนาในแผ่นดินโลกและในหัวใจของมนุษย์ผ่านทางฉัน สรรเสริญพระเจ้าตลอดไป!

ศึกษาเพิ่มเติมสดุดี 89:15-17; โยบ 8:20-21; สดุดี 97:11-12


Comments are closed