อังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2015

พระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
He’s Coming Back Again

“และดูเถิด เราจะมาในเร็วๆ นี้” ผู้ใดที่ถือรักษาคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ก็เป็นสุข” (วิวรณ์ 22:7)

    บางคนสงสัยว่าทำไมเราจึงประกาศข่าวประเสริฐอย่างที่เราทำ ทั่วทั้งโลก ด้วยความรู้สึกเร่งด่วนและภาระใจที่ร้อนรน อันดับแรกเป็นเพราะว่าพระเยซูได้สั่งให้ประกาศไปทั่วโลกก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมา พระองค์ตรัสไว้ในลูกา 19:13 “…จงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมา” นั่นหมายความว่าให้ทำงานต่อไป ให้ประกาศข่าวประเสริฐต่อไปและนำผู้คนทั้งชายและหญิงเข้าสู่ความชอบธรรม

ในมัทธิว 28:19-20 พระเยซูสั่งไว้ว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” พระองค์จากเราไปด้วยข้อความ ข้อความสำหรับคนทั้งโลกเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ได้มาทำในโลกนี้ เพื่อที่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา ผู้คนมากมายจะพร้อมสำหรับพระองค์ และไปกับพระองค์ ฮาเลลูยา!

นั่นคือสิ่งที่เรากำลังประกาศ เราไม่ใช่เพียงแต่พูดเท่านั้น หรือจัดโปรแกรมทาง “ศาสนา” นี่ไม่เพียงแต่จะทำให้คนตื่นเต้นเกี่ยวกับคริสเตียน ไม่ใช่! แต่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และถ้อยคำที่มีชีวิตของพระองค์ ว่าพระองค์มาเพื่อสิ้นพระชนม์เพราะเรา และพระเจ้าได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตาย และพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในวันนี้ และจะกลับมาวันหนึ่ง ในไม่ช้านี้

คุณพร้อมแค่ไหนสำหรับการเสด็จกลับมาในไม่ช้าของพระเยซู! คุณอาจถามว่า “เมื่อไหร่ ใกล้แค่ไหนที่พระองค์จะเสด็จกลับมา?” พระองค์กำลังจะกลับมาแล้ว ใกล้กว่าที่หลายคนตระหนัก ทุกสิ่งที่พระองค์ได้บอกเราจะเกิดขึ้นก่อนที่พระองค์จะกลับมากำลังเกิดขึ้นตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ มีหมายสำคัญหรือเหตุการณ์อีกไม่มากที่ต้องเกิดขึ้นก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา

นี่คือเหตุผลที่ทำไมเราจึงต้องประกาศข่าวประเสริฐต่อไป นำคนทั้งชายและหญิงทั่วทั้งโลกให้รู้ว่าจุดสิ้นสุดนั้นใกล้จะถึงแล้ว พระเยซูกำลังเสด็จกลับมาอีกครั้ง ครั้งหนึ่งพระองค์เคยรับแบกบาปของคนมากมาย และคนเหล่านั้นที่มองดูพระองค์ปรากฏอีกครั้งหนึ่งโดยปราศจากบาป เข้าสู่ความรอด (ฮีบรู 9:28)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์เหนือคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ ในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างเกิดผลและสถาปนาความชอบธรรมของพระองค์ในใจของผู้คนทั้งชายและหญิงทั่วทั้งโลกนี้ในยุคสุดท้าย ผ่านการเทศนาและคำสอนแห่งข่าวประเสริฐของพระองค์ของความชอบธรรม ผู้หลงหายรอบข้างเรา และในที่ห่างไกล จะถูกนำออกมาจากการถูกทำลายและความตาย เข้าสู่อิสรภาพแห่งความยิ่งใหญ่ของพระบุตรของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 3:13; 1 โครินธ์ 16:22; เอเฟซัส 2:5-6


Comments are closed