ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019
พระองค์คือฤทธิ์อำนาจทั้งหมดที่คุณต้องการ
He’s All The Power You Need

“แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8)

     บางคนสอนว่าหลังจากที่คุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และหลังจากนั้นคุณก็จะได้รับการเจิม แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น การเจิมมาพร้อมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในพันธสัญญาใหม่เราทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเจิมเดียวกันเพราะการเจิมที่เรามีคือการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระคัมภีร์กล่าวไว้ใน กิจการ 10:38 ว่า “คือเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไร…” นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์อำนาจเดียวกันที่พระเยซูได้กล่าวถึงในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา ในปัจจุบันนี้เรามีฤทธิ์อำนาจเดียวกันและพระวิญญาณบริสุทธิ์เดียวกันกับที่พระเยซูทรงมี ดังนั้นเมื่อคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณก็มีฤทธิ์อำนาจทั้งหมดที่คุณต้องการ

ลูกา 1:35 ช่วยให้เราได้เห็นการเผชิญหน้าระหว่างทูตสวรรค์กาเบรียลและมารีย์ ทูตสวรรค์นั้นพูดกับมารีย์ว่า “… พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือเธอและฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกคลุมเธอ…” บางคนอ่านเรื่องนี้และวิ่งออกไปด้วยความคิดที่ว่าพระวิญญาณเข้ามาในคุณก่อน และหลังจากนั้นคือฤทธิ์อำนาจและการเจิมของพระองค์ และพวกเขาผิด ประสบการณ์ทั้งสองนี้ไม่แตกต่างกัน ฤทธิ์อำนาจของการองค์ผู้สูงสุดปกคลุมเธอเป็นผลจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาอยู่เหนือเธอ

ในพันธสัญญาเดิม พระองค์ “มา” เหนือพวกเขา พันธสัญญาใหม่พระองค์อาศัยอยู่ในเรา! นั่นเป็นเหตุผลที่พระเยซูตรัสว่าคุณจะได้รับฤทธิ์อำนาจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มา เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์มาพร้อมกับฤทธิ์อำนาจ พระองค์คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณไม่ขาดฤทธิ์อำนาจหรือความสามารถใดๆ พระองค์ทรงเป็นความสามารถของคุณ พระองค์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการ และมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จและเดินในน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตอยู่ในข้าพระองค์ด้วยความบริบูรณ์ของพระองค์ และทรงใส่พระคุณและความสามารถไว้ในข้าพระองค์ในการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระองค์และทำให้ลิขิตที่ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริที่พระองค์ทรงมีไว้สำหรับข้าพระองค์สำเร็จ ข้าพระองค์ได้รับการเติมด้วยพลัง ความสามารถ ฤทธิ์อำนาจ ความเป็นเลิศ และพระปัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของข้าพระองค์ในวันนี้ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม โคโลสี 1:27; 1 โครินธ์ 12:7


Comments are closed