อาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2015

พระองค์คือทั้งหมดที่คุณต้องการ
He’s All You Need!

“เราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา” (1 โครินธ์ 2:12)

    พระวิญญาณทรงทราบทุกสิ่ง และพระองค์ก็ทรงเป็นทุกสิ่งของเรา พระองค์คือทุกสิ่งที่คุณต้องการ ยกตัวอย่างเช่น คุณรู้ได้อย่างไรว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้รักษา? นั่นคือพระวิญญาณที่ได้ถูกกล่าวถึงในโรม 8:11 “ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้น จะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่าน เป็นขึ้นมาใหม่ โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย” ถ้าพระองค์สถิตภายในคุณ ไม่สำคัญว่าความเจ็บป่วยหรือโรคร้ายที่คุณตรวจพบ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง พระองค์จะทำให้เกิดการรักษาภายในคุณ

ถ้าคุณเป็นนักเรียน พระองค์คือผู้ที่คุณต้องการในการทำให้คุณดีเลิศและประทานความสำเร็จแก่คุณในการเรียนของคุณ พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งและจะทรงสอนทุกสิ่งแก่คุณที่คุณต้องการจะรู้เกี่ยวกับชีวิต พระเยซูทรงตรัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า “พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 16:14) พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำสิ่งที่เป็นของพระเยซู สติปัญญาและความรู้ของพระองค์ และเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นแก่คุณ พระเยซูคือศูนย์รวมแห่งสติปัญญาและความรู้ทั้งสิ้น (โคโลสี 2:3) แต่พระวิญญาณจะนำทั้งหมดที่พระเยซูทรงมีและประทานให้กับวิญญาณของคุณ ลองคิดถึงสิ่งนี้ดู!

เมื่อคุณรู้จักและเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะทำให้ชีวิตของคุณสวยงาม ยอดเยี่ยม และเต็มด้วยสง่าราศี บางคน “เทศนา” เกี่ยวกับพระองค์แต่ไม่รู้จักพระองค์ในความจริง รักพระองค์ให้มาก ให้สิ่งนี้เป็นความปรารนาอันแรงกล้าในใจของคุณที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ และให้พระองค์สำแดงพระองค์ในชีวิตของคุณ นั่นคือการเป็นคริสเตียนที่แท้จริง: พระคริสต์ – การเจิม บุคคล พระลักษณะ และความชอบธรรมของพระองค์ – เปิดเผยภายในคุณ!

ดังนั้นเปิดหัวใจของคุณต่อพระองค์ ยอมจำนนตัวคุณเองทั้งสิ้นต่อพระองค์ในความรักและการสามัคคีธรรม และพระองค์จะทรงสำแดงหนทางใหม่ให้แก่คุณ พระองค์จะเอาขีดจำกัดออกไป และตั้งคุณไว้บนชัยชนะที่ไม่มีวันสิ้นสุดในการทำให้เกิดผลกระทบแห่งอาณาจักรของพระเจ้าที่ถาวร

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักนิรันดร์ของพระองค์สำหรับข้าพระองค์ สำแดงโดยการประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตภายในข้าพระองค์และนำข้าพระองค์ไปสู่ความจริงทั้งปวง ไม่เพียงแต่ข้าพระองค์ได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาในวิญญาณของข้าพระองค์เท่านั้น แต่ข้าพระองค์ยังสามัคคีธรรมกับพระองค์อย่างสม่ำเสมอในความจริงและความรัก ดังนั้นพระองค์จึงได้ประทานความรู้ สติปัญญา และการทรงนำในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์กระทำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 16:12-13; ยอห์น 14:16; ยอห์น 16:13


Comments are closed