อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2017
พระองค์คือความดีที่ปรากฏเป็นบุคคล
He Is Goodness Personified

“ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน คือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง” (ยากอบ 1:17)

    พระเจ้าประเสริฐ (ลูกา 18:19) พระองค์คือความดีที่เป็นบุคคล แต่มีคนส่วนน้อยที่เห็นว่าพระองค์เป็นเช่นนั้น พวกเขาคิดว่าพระองค์ต้องการทำให้เรากลัวและลนลานขอโทษพระองค์ตลอดเวลา ดังนั้นพวกเขาต้องระวังตัวเองด้วยหวังว่าจะไม่ทำอะไรที่ไปทำให้พระองค์โกรธ แท้จริงพระเจ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้น พระองค์ไม่ได้คอยจ้องจับผิดเพื่อจะดูว่าเราพลาดพลั้งอะไรบ้าง แล้วจะได้จัดการกวาดเราออกไปจากโลกนี้ พระเจ้าเต็มด้วยความรักและความเมตตา

พระเยซูทรงสำแดงพระบิดาให้เราว่าทรงเป็นพ่อที่เต็มด้วยความรัก เมื่อพระองค์อยู่ในโลกพระองค์เป็นตัวแทนของพระบิดา พวกยิวรู้จักพระเจ้าว่าเป็นพระเจ้าผู้พิพากษา เมื่อเขาได้ยินพระเยซูเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” นั่นเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเขา และพวกเขาเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไร พระคัมภีร์กล่าวว่า “พวกยิวจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกจะขว้างพระองค์ให้ตาย” (ยอห์น 10:31) พวกเขาจะขว้างพระองค์เพราะพระองค์บังอาจเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาของพระองค์ ซึ่งเป็นการทำตัวเสมอเท่าเทียมกับพระเจ้า

พวกยิวไม่คุ้นเคยกับพระเจ้าผู้ทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขา พวกเขารู้จักพระเจ้าว่าเป็นเพลิงเผาผลาญ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถสัมพันธ์กับพระองค์ และไม่สามารถโน้มน้าวพวกเขาให้ยอมรับได้ เพราะพวกเขามองพระเจ้าด้วยภาพลักษณ์ที่ผิด

พระเจ้าเป็นความรัก และพระองค์ห่วงใยท่านมาก เอาใจใส่แม้เส้นผมทุกเส้นบนศีรษะของท่าน “นกกระจาบสองตัวเขาขายหนึ่งอาร์ซาริอันไม่ใช่หรือ? แต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่โปรด นกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตัวเดียว ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น.” (มัทธิว 10:29-31) ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงไม่ต้องการให้ท่านวิตกกังวลในเรื่องต่างๆ พระองค์รู้ว่าท่านต้องใช้เงิน ต้องใส่เสื้อผ้า ต้องมีอาหาร ที่พัก และปัจจัยสำคัญอื่นๆในชีวิต และพระองค์ได้จัดเตรียมให้แก่ท่านแล้ว

พระองค์ตรัสใน 1โครินธิ์ 3:21 “…ทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” จงเชื่อและรับไว้เพราะมันเป็นความจริง จงดำเนินชีวิตด้วยการตระหนักว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้แก่ท่านที่จะมีชีวิตแห่งชัยชนะในโลกนี้โดยทางพระเยซูคริสต์ จงชื่นชมยินดีกับชีวิตด้วยการยอมรับพระคำของพระองค์และใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับพระคำ

คำอธิษฐาน

    พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์สรรเสริญและขอบพระคุณสำหรับความดีงามของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงเอาใจใส่ต่อข้าพระองค์อย่างมาก และทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการเพื่อจะใช้ชีวิตอย่างผู้มีชัยในโลกนี้ วันนี้พระคริสต์ได้รับเกียรติในข้าพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์สำแดงออกผ่านทางข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ เอเมน

ศึกษาเพิ่มเติม : มัทธิว 6:25-34; ฟิลิปปี 4:6


Comments are closed