พฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2018
พระองค์กำลังทำงานภายในคุณและผ่านทางคุณ
He’s Working In And Through You

“คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี้ให้เราประกาศ” (2 โครินธ์ 5:19)

   2 โครินธ์ 5:19 กล่าวว่า “คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์…” ดังนั้นจึงเป็นพระเจ้าที่กำลังทำงานในพระคริสต์ในการทำให้คนตาบอดมองเห็นได้ ให้อาหารผู้ที่หิวโหย ให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่เปลือยเปล่า รักษาคนเจ็บป่วย รักษาใจที่แตกสลาย ปลดปล่อยผู้ที่ถูกผีร้ายครอบงำ และแม้แต่ทำให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมา

ลูกา ในกิจการ 10:38 ได้ให้น้ำหนักกับสิ่งนี้ “คือเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และเรื่องที่ว่าพระเยซูเสด็จไปทำคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนอย่างไร เพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์” การเบียดเบียนนั้นมาจากมารร้าย แต่พระบิดาได้เจิมตั้งพระเยซู ผู้ที่ได้รักษาคนเหล่านั้นที่ถูกเบียดเบียน ทำให้นึกถึงคำที่เปาโลได้กล่าวไว้ในฟีลิปปี 2:13 “เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์”

เปาโลไม่ได้กำลังคาดเดา เขาเข้าใจในถ้อยคำของพระเยซูเมื่อพระองค์ได้ตรัสไว้ในยอห์น 14:10 “…แต่พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์” นี่คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำภายในเราทุกวันนี้ พระองค์กำลังทำกิจภายในคุณ ทำให้คุณพร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา พระองค์คือผู้ที่ทำให้คุณอยากที่จะรับใช้พระเจ้าและช่วยให้คุณทำได้ พระองค์ทรงสถิตอยู่ภายในคุณ พระองค์ทรงตรัสผ่านคุณ และทำกิจภายในคุณ

พระองค์ทรงเป็นความสามารถของคุณ 2 โครินธ์ 3:5 กล่าวว่า “ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเอง แต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้า” จินตนาการว่าถถ้าคุณตระหนักถึงสิ่งนี้ทุกวัน และยอมให้สิ่งนี้ทำงานภายในชีวิตของคุณ คุณจะไม่บ่นอีกเลย ความคิดที่ว่า “ฉันหวังว่าฉันสามารถทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นได้” จะเป็นสิ่งที่อยู่ในอดีตเท่านั้น

ยืนขึ้นจากภายใน! ประกาศว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ และความสามารถของพระองค์ที่ทำกิจภายในคุณ ยืนยันว่าพระองค์กำลังส่งผลกระทบต่อโลกนี้ผ่านทางคุณ ตามฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำกิจอย่างมากภายในคุณ ประกาศว่าคุณสามารถทำทุกสิ่งได้ผ่านทางพระคริสต์ผู้ทรงสถิตภายใน และเสริมกำลังคุณ

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทำกิจภายในข้าพระองค์และผ่านทางข้าพระองค์ เพื่อให้ทำในสิ่งที่ทำให้พระองค์พอพระทัย ข้าพระองค์ได้รับการเสริมกำลังโดยพระคำและพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อสำแดงความดี ความรัก ความเมตตา และความชอบธรรมของพระองค์แก่โลกของข้าพระองค์ทุกวัน ทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 2:16-17; ฮีบรู 10:7


Comments are closed