จันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2016

พระสิริในที่แห้งแล้ง

Glory In A Dry Land

“เพราะว่าพิภพจะเต็มไปด้วย ความรู้ในเรื่องพระสิริของพระยาห์เวห์ ดังน้ำที่เต็มทะเล” (ฮาบากุก 2:14)

    พระเจ้าได้เป็นพยานถึงดาวิดว่าเป็นคนที่ใจของพระองค์ชื่นชอบ (กิจการ 13:22) เมื่อคุณศึกษาเกี่ยวกับดาวิด คุณจะค้นพบว่าเขามีภาระใจในเรื่องพระสิริของพระเจ้า การแสวงหาของเขาคือการได้เห็นพระสิริของพระเจ้า ในสดุดี 63:1-2 เขากล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์ จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ ในดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนระโหย ที่ซึ่งไม่มีน้ำ เช่นนั้นแหละ ข้าพระองค์เคยเห็นพระองค์ในสถานนมัสการ เห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค์”

เขาอธิบายถึงดินแดนว่าเป็น “ดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนระโหย ที่ซึ่งไม่มีน้ำ” “น้ำ” ในตอนนี้เล็งถึงพระวิญญาณของพระเจ้า “ดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนระโหย” เล็งถึงสถานที่ซึ่งขาดพระวิญญาณของพระเจ้า เป็นดินแดนที่ถูกทิ้ง ดาวิดมองเห็นในนิมิตของพระเจ้าว่าในที่ประทับของพระเจ้า มีพระสิริ และมีฤทธิ์เดช ดังนั้นเขาจึงปรารถนาที่จะมองเห็นพระสิรินั้นในดินแดนที่ขาดพระวิญญาณของพระเจ้า

สิ่งนี้บอกอะไรบางอย่างแก่เรา ไม่สำคัญว่าอะไรจะมีแพร่หลายในเมืองของคุณ หรือประเทศที่คุณอยู่ หรือการที่มารมีอำนาจเหนือชีวิตของผู้คน คุณสามารถแสวงหาการสำแดงของพระสิริของพระเจ้าในที่เหล่านั้นได้ ไม่สำคัญว่าความชั่วร้ายจะมีอยู่มากมาย หรือความหิว สิ่งเลวร้าย ความน่ากลัว และความกลัวที่ทำให้คนอยู่ในการผูกมัด ในดินแดนที่ “แห้งแล้งและอ่อนระโหย” นั้น คุณสามารถสถานปนาพระสิริของพระเจ้า

คุณทำสิ่งนี้ผ่านการอธิษฐานและการประกาศพระคำ เติมเต็มด้วยพระวิญญาณและประกาศพระคำเหนือประเทศต่างๆ จังหวัดและเมืองต่างๆ อย่าเงียบเฉย ทำสิ่งนี้จนกระทั่งการเจิมเอ่อล้นขึ้นภายในคุณที่จะประกาศพระคำของพระเจ้าซึ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ไม่ช้าแสงสว่างของพระคำพระเจ้าจะนำความรอด การปลดปล่อย และความรุ่งเรืองส่องสว่างในที่ซึ่งมืดมิด และจะมีการเก็บเกี่ยววิญญาณที่ยิ่งใหญ่อย่างมาก ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับแสงสว่างที่แห่งข่าวประเสริฐของพระองค์ที่ส่องเข้าไปในที่ที่มืดมิดในโลกนี้ นำเอาความรอด การปลดปล่อย และความรุ่งเรือง และส่งความชอบธรรมไปยังวิญญาณของมนุษย์ ข้าพระองค์ประกาศว่าพระสิริของพระองค์ปกคลุมเหนือโลกนี้ ส่องสว่างชีวิตของมนุษย์ให้ทำตามพระทัยของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 74:20-21; โรม 1:16


Comments are closed