ศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2015

พระสิริแห่งอาณาจักรของเรา
The Glory Of Our Kingdom

“นี่เป็นการกระทำอันเป็นหมายสำคัญครั้งแรกของพระเยซู ทรงกระทำที่บ้านคานาแคว้นกาลิลี และได้ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ และสาวกของพระองค์ก็ได้วางใจในพระองค์” (ยอห์น 2:11)

    พระสิริคือสิ่งที่ผลักดัน สร้าง หรือส่งผลให้เกิดเกียรติ ถ้าคุณให้เกียรติ ความชื่นชม และความเคารพกับใครบางคนเพราะบางสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งนั้นมีพระสิริ เพราะว่าสิ่งนั้นดลใจให้คุณให้เกียรติคนๆ นั้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อใครบางคนกล่าวว่า “การประชุมนั้นยิ่งใหญ่มาก” อะไรที่ทำให้การประชุมนั้นยิ่งใหญ่? มันยิ่งใหญ่ก็เพราะว่าเราได้รับการดลใจที่จะให้เกียรติ ความเคารพ การสรรเสริญ และการนมัสการแด่พระเจ้า ดังนั้นจึงสำแดงพระสิริหรือความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรของพระองค์

ข้อพระคำตอนต้นบอกเราว่า “นี่เป็นการกระทำอันเป็นหมายสำคัญครั้งแรกของพระเยซู ทรงกระทำที่บ้านคานาแคว้นกาลิลี และได้ทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ และสาวกของพระองค์ก็ได้วางใจในพระองค์” เมื่อประชาชนได้เห็นในสิ่งที่พระเยซูทำ เมื่อพระองค์ได้เปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น พวกเขาประหลาดใจ พวกเขาไว้วางใจ ให้เกียรติ และนับถือพระองค์ พระคำกล่าวว่า สาวกของพระองค์ก็ได้ไว้วางใจในพระองค์

สดุดี 145:11-12 กล่าวว่า “เขาทั้งหลายจะพูดถึงพระสิริแห่งราชอาณาจักรของพระองค์
และเล่าถึงฤทธานุภาพของพระองค์ เพื่อให้กิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ และสง่าราศีอันรุ่งโรจน์แห่งราชอาณาจักรของพระองค์ แจ้งแก่บรรดาบุตรของมนุษย์” นั่นกำลังพูดถึงความงดงามและความสวยงามของอาณาจักรของพระเจ้าที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่ง คืออาณาจักรที่ความเจ็บป่วย ความพ่ายแพ้ ความล้มเหลว และความตาย ไม่ใช่ความจริง!

คิดถึงชนชาติอิสราเอลและพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา! พระองค์บอกพวกเขาว่าพวกเขาจะไม่มีวันพ่ายแพ้ศัตรูของพวกเขา พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “เราจะเอาความเจ็บป่วยและโรคร้ายไปจากพวกเจ้า” (อพยพ 15:25-26) และในสดุดี 91:16 พระองค์บอกพวกเขาว่า “เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว…” ทั้งหมดนี้และพระพรอื่นๆ ในพระคัมภีร์เดิมได้ให้ไว้กับชนชาติอิสราเอล

ลองจิตนาการถึงพระสิริที่เราถูกเรียกให้เข้าไปในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ อาศัยในอาณาจักรของบุตรที่รักของพระองค์! พระคัมภีร์กล่าวว่าเราได้รับพันธสัญญาที่ดีกว่า สถาปนาไว้บนพระสัญญาที่ดีกว่า (ฮีบรู 8:6) ลองคิดถึงเรื่องนี้! พระสิริของพันธสัญญาใหม่ ของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณของเรา เป็นพระสิริที่ยอดเยี่ยมกว่า มากกว่าสิ่งที่ชนชาติอิสราเอลเคยได้ “อันที่จริงรัศมีซึ่งได้ทรงประทานให้นั้นก็อับแสงไปแล้ว เพราะถูกรัศมีอันเลิศประเสริฐนั้นได้ส่องข่มเสียหมด เพราะถ้าสิ่งที่ได้จางไปยังเคยมีรัศมีถึงเพียงนั้น สิ่งซึ่งจะดำรงอยู่ก็จะมีรัศมีมากยิ่งกว่านั้นอีก” (2 โครินธ์ 3:10-11)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริของพระองค์ที่สามารถมองเห็นภายใน และเปิดเผยผ่านทางข้าพระองค์ ข้าพระองค์สำแดงการดีอันยอดเยี่ยมของพระองค์ และแสดงความดีและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ทุกเวลาในทุกสถานที่! ข้าพระองค์มีประสบการณ์และสำแดงความรุ่งเรือง พระคุณ สติปัญญา และความชอบธรรมของพระองค์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:9; 1 เปโตร 1:11


Comments are closed