พุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2015

พระสิริแห่งพระคำของพระองค์
The Glory Of His Word!

“พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม” (2 ทิโมธี 3:16)

    ในพระคัมภีร์ใหม่ เราดำเนินชีวิตโดยพระคำ! เรามองเห็นพระสิริของพระเจ้าในพระคำของพระองค์ และพระสิรินั้นส่งผลกระทบต่อวิญญาณของเรา และสะท้อนออกไปในขณะที่เราศึกษาและภาวนาพระคำ สิ่งนี้เกิดขึ้นกับโมเสสในพระคัมภีร์เดิม เขาได้อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าเป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืนเพื่อรับเอาพระคำของพระเจ้า พระคำที่เขาได้ยินได้เปลี่ยนแปลงเขาโดยสิ้นเชิง และผิวที่หน้าของเขาเริ่มต้นเปล่งประกายแสง (อพยพ 34:29)

ตลอดเวลาที่โมเสสอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า สิ่งที่เขาได้ยินตลอดเวลาคือพระคำของพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้แตะต้องโมเสสหรือประทานอาหารฝ่ายร่างกายแก่เขา! ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นบนภูเขานั้นนอกจากการที่พระเจ้าอยู่ที่นั่นเพื่อประทานพระบัญญัติแก่เขา เมื่อพระเจ้าทรงเสร็จจากการพูดคุยกับเขา หน้าของเขาเปล่งประกายด้วยพระสิริของพระเจ้า จนกระทั่งชนชาติอิสราเอลไม่สามารถมองที่หน้าของเขาได้ (2 โครินธ์ 3:7)

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณยอมจำนนตัวคุณเองเพื่อให้พระคำของพระเจ้าทำงาน พระสิริแห่งพระคำจะเข้ามาในวิญญาณของคุณและสถิตอยู่เหนือคุณ ในกรณีของเรา ในพระคัมภีร์ใหม่มีพระสิริมากกว่าที่โมเสสเคยได้รับ พระสิริแห่งพระคำของพระองค์ในเรานั้นมีมากกว่าที่โมเสสเคยมี “เพราะว่าถ้าการปฏิบัติสำหรับปรับโทษยังมีรัศมี การปฏิบัติสำหรับความชอบธรรมก็ยิ่งมีรัศมีมากกว่านั้นอีก อันที่จริงรัศมีซึ่งได้ทรงประทานให้นั้นก็อับแสงไปแล้ว เพราะถูกรัศมีอันเลิศประเสริฐนั้นได้ส่องข่มเสียหมด” (2 โครินธ์ 3:9-10)

พระสิริภายในคุณนี้คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลอธิบายไว้ใน 2 โครินธ์ 3:18 กล่าวว่า “แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ” ในขณะที่เรายึดไว้หรือใคร่ครวญพระสิริของพระเจ้าในพระคำของพระเจ้า เราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ เราได้รับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่พระสิริเดียวกันกับที่เราได้เห็นในพระคำนั้น สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริแห่งพระคำของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และการสำแดงของพระสิรินั้นภายในและรอบๆ ข้าพระองค์! ฤทธิ์เดช ความงดงาม และความยอดเยี่ยมของพระองค์ได้ถูกเปิดเผยผ่านทางข้าพระองค์ในโลกของข้าพระองค์ และชีวิตของข้าพระองค์เปล่งประกายด้วยการสถิตอยู่ของพระองค์ แสงสว่างของข้าพระองค์ส่องออกไปเพื่อนำคนมากมายมาถึงความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:7-9; ฮีบรู 4:12; โคโลสี 3:16


Comments are closed