เสาร์ ที่ 16 กันยายน 2017
พระสิริแห่งการเสียสละของพระองค์
The Glory Of His Sacrifice
พวกผู้เผยพระวจนะผู้ได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่งจะเกิดแก่พวกท่าน ก็ได้เสาะหาและสืบค้นอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเรื่องความรอดนี้ พวกเขาได้สืบหาบุคคลและเวลา ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้สถิตอยู่ในพวกเขาได้ทรงแจ้งไว้ โดยทรงบอกล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และพระสิริที่จะมาภายหลังความทุกข์เหล่านั้น (1 เปโตร 1:10-11)

     เป็นการกำหนดของพระเจ้าที่จะให้พระเยซูต้องทนทุกข์ทรมาน และผลแห่งการทนทุกขอ์ของพระองค์นั้นคือพระสิริ ชัยชนะ ความสำเร็จ และความรุ่งเรืองสำหรับเราทุกคน ดังนั้น คุณจะต้องเฉลิมฉลองในสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อคุณ พระองค์ไม่ได้ตายโดยเปล่าประโยชน์ การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ได้ให้ชัยชนะแก่มนุษย์เหนือความบาปและผลของความบาป

โดยการถูกตรึงบนไม้กางเขน เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของพระเจ้า พระองค์ได้รับที่ของคุณและประทานชัยชนะแก่คุณ ตอนนี้พระเจ้าต้องการให้คุณไม่เพียงแต่ประกาศชัยชนะนั้นเท่านั้น แต่ที่จะดำเนินชีวิตในชัยชนะแห่งการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ นั่นหมายความว่า ถ้าคุณนอนป่วยอยู่บนเตียง นี่เป็นเวลาที่คุณจะได้รับชีวิตในพระคริสต์

เช่นเดียวกันกับความยากจน ที่ไม่ควรจะมีในชีวิตของคุณอีกต่อไป เพราะว่าพระเยซูได้รับเอาที่แห่งความยากจนของคุณไปและประทานความรุ่งเรืองให้แก่คุณ “เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่า แม้พระองค์ทรงมั่งคั่ง ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่ง เนื่องจากความยากจนของพระองค์” (2 โครินธ์ 8:9) คุณสามารถดำเนินชีวิตโดยปราศจากหนี้สิน เพราะว่าพระเจ้าได้ประทานทุกสิ่งที่คุณต้องการให้แก่คุณจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์

ดำเนินชีวิตด้วยความตระหนักรู้นี้ คุณได้รับการเลือกให้ออกมาจากโลกนี้และมีชีวิตแห่งพระสิริ พระคำกล่าวว่า คุณเป็น “…พงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

คุณเป็นพงศ์พันธุ์พิเศษ บังเกิดมาด้วยชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงกำหนดทางของคุณให้เป็นทางแห่งชัยชนะและความสำเร็จเท่านั้น
คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์ออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ ที่ซึ่งข้าพระองค์ครอบครองและปกครองในชีวิตในฐานะกษัตริย์ ชื่นชมกับความยินดี สุขภาพ สันติสุข ความรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ความสำเร็จ และชัยชนะที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:21; เอเฟซัส 2:4-5


Comments are closed