อังคาร ที่ 24 มีนาคม 2015

พระสิริอยู่ในพระคำ!
The Glory Is In The Word!

“ท่านก็กล่าวแก่เขาว่า “จงใส่ใจในถ้อยคำซึ่งข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านในวันนี้ เพื่อท่านจะได้บัญชาแก่ลูกหลานของท่าน เพื่อเขาจะได้ระวังที่จะกระทำตามถ้อยคำแห่งธรรมบัญญัตินี้ทั้งสิ้น เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสำหรับท่านทั้งหลาย แต่เป็นเรื่องชีวิตของท่านทั้งหลาย…” (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:46-47)

    พระคำของพระเจ้าสอนเราและนำทางเรา แต่พระคำเป็นมากกว่าหนังสือแนะนำ หรือหนังสือที่รวมไว้ซึ่งคำสั่ง พระคำของพระเจ้าคือชีวิต! ชนชาติอิสราเอลมองดูบัญญัติเป็นเหมือนคำสั่ง แต่โมเสสมีแนวความคิดที่แตกต่างออกไป เขามองเห็นบัญญัติเป็นเหมือนชีวิต อ่านอีกครั้งถึงคำกำชับของเขาถึงชนชาติอิสราเอลในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น ไม่น่าแปลกที่โมเสสรู้จักทางของพระเจ้า ในขณะที่ชนชาติอิสราเอลเพียงคุ้นเคยกับการกระทำของพระเจ้า พวกเขามองดูพระคำของพระเจ้าเป็นคำสั่งที่ต้องเชื่อฟัง แทนที่จะมองเห็นภาพแห่งความชอบธรรมของพระองค์

พระคำของพระเจ้าเป็นกระจกของพระเจ้าที่เปิดเผยพระลักษณะ ธรรมชาติ และบุคลิกของพระองค์ รวมทั้งภาพและความเข้าใจเกี่ยวกับตัวคุณของพระองค์ พระคำของพระเจ้าสะท้อนตัวคุณ ยกตัวอย่างเช่น พระคำกล่าวว่า “…เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง” (ยากอบ 1:2-3) สิ่งที่พระเจ้าแสดงให้คุณเห็นในตอนนี้นั้นเป็นมากกว่าคำสั่ง พระองค์แสดงให้คุณเห็นถึงพระสิริในพระคำและลักษณะบุคคลที่พระองค์ได้สร้างคุณขึ้น คุณคือผู้ที่ถือว่าทุกสิ่งเป็นเรื่องน่ายินดี ไม่ว่าจะอยู่ในการทดลอง การทดสอบ และความทุกข์ยากลำบากต่างๆ เพราะว่าคุณรู้ว่าคุณจะมีชัยชนะเสมอ! นี่คือชีวิตของคุณ พระองค์ต้องการให้คุณมองเห็นพระสิริในคำสั่งนั้น

คิด พูด และดำเนินชีวิตตามภาพของคุณที่คุณเห็นในพระคำ! เป็นคนที่พระคำได้กล่าวว่าคุณเป็น! ซาตาน สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆ อาจพยายามทำให้คุณหวั่นไหว แต่ยึดไว้ที่ภาพชีวิตของคุณที่พระคำของพระเจ้าได้แสดงให้คุณเห็น เมื่อคุณมองดูแต่ในกระจกของพระเจ้า คุณก็จะกลายเป็นคนที่คุณมองเห็น “แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าไว้ จึงแลดูสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศี เป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (2 โครินธ์ 3:18)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับพระสิริในพระคำของพระองค์ พระคำของพระองค์เป็นมากกว่าคำสั่ง แต่เป็นการเปิดเผยพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำ ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามภาพที่ข้าพระองค์เห็นในพระคำ เปลี่ยนแปลงจากพระสิริหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่ง โดยพระวิญญาณของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เฉลยธรรมบัญญัติ 27:9-10; 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed