อาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2018
พระสิริภายในคุณ
THE GLORY INSIDE YOU

“หลังจากพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นได้ประมาณแปดวัน พระองค์ทรงพาเปโตร ยอห์น และยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน ขณะพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่ พระพักตร์ของพระองค์ก็เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์ก็ขาวจนพร่าตา” (ลูกา 9:28-29)

   เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ไม่ใช่หรือที่ขณะที่พระเยซูอธิษฐาน พระสิริแบบนี้เปล่งและฉายแสงออกมาจากภายใน นั่นคือจากวิญญาณของพระองค์? นี่ทำให้เรารู้ว่าพระสิรินั้นอยู่ภายใน ไม่ได้มาจาก “สวรรค์” บางคนอธิษฐานและพูดว่า “โอ องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้พระสิริของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์” นั่นอยู่ในพันธสัญญาเดิม ในพันธสัญญาใหม่พระสิริอยู่ภายในคุณ ไม่ได้มาจากข้างบน

พระสิริของพระเจ้าซึ่งโมเสสเห็น, พระสิริซึ่งมาอยู่เหนือเขา และอยู่ที่หน้าของเขาอยู่ภายในคุณ จริง ๆ แล้วพระสิริภายในคุณนั้นเป็นพระสิริที่ยิ่งใหญ่กว่า 2 โครินธ์ 3:10-11 กล่าวว่า “อันที่จริงรัศมีที่เคยมีนั้นก็อับแสงไปแล้ว ในกรณีนี้เป็นเพราะมีรัศมีที่ยิ่งใหญ่กว่า เพราะว่าถ้าสิ่งที่จางหายไปยังมาด้วยรัศมี สิ่งที่ยั่งยืนก็จะยิ่งมาด้วยรัศมีมากกว่านั้นหลายเท่านัก” สังเกตการแต่งประโยค “รัศมีที่ยิ่งใหญ่กว่า” นั่นคือพระสิริของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณแห่งพระสิริ พระองค์เป็นพระสิริของพระบิดา และพระองค์อาศัยอยู่ในคุณอย่างเต็มขนาด ดังนั้นเช่นเดียวกับที่เราได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้น ทุกครั้งที่คุณอธิษฐานในพระวิญญาณมีบางสิ่งเกิดขึ้นในร่างกายของคุณ นั่นคือพระสิริฉายแสงออกมาจากภายในวิญญาณของคุณ, แผ่ซ่านเข้าไปในร่างกายของคุณ และมีผลต่อทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ

คนที่อยู่รอบตัวคุณอาจมองไม่เห็น แต่นั่นก็ไม่สำคัญพวกเขาไม่จำเป็นต้องมองเห็น สิ่งที่สำคัญก็คือผลของพระสิริที่มีต่อชีวิตของคุณ, ต่อร่างกายของคุณ และต่อสภาพแวดล้อมของคุณ นี่เป็นสาเหตุที่คุณต้องอธิษฐานในพระวิญญาณบ่อย ๆ เพื่อพระสิริจะขจัดความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากร่างกายของคุณ และเพื่อทำให้ความเสื่อมโทรมและปัญหาที่ทำลายชีวิตของคนอื่นไม่มีผลต่อคุณ

เอเฟซัส 3:20 กล่าวว่า “ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา” ฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราหมายถึงพระสิริที่อยู่ภายใน ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

   พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่อัศจรรย์ของการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในข้าพระองค์ พระองค์เป็นพระสิริแห่งชีวิตของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ฉวยโอกาสของการทรงสถิตและฤทธิ์อำนาจที่เปี่ยมด้วยพระสิริที่อยู่ภายในข้าพระองค์เพื่ออวยพรโลกของข้าพระองค์! พระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกเปิดเผยในและผ่านทางข้าพระองค์ในวันนี้ และข้าพระองค์ได้ถูกย้ายขึ้นไปสู่มิติที่สูงขึ้นของพระพรในชีวิตที่เหนือธรรมชาติ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 8:26-27 ;เอเฟซัส5:18-19


Comments are closed