ศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม 2014

พระสิริที่ “ยอดเยี่ยมมากขึ้น”
The “More Excellent” Glory

“เพราะว่าถ้าการปฏิบัติสำหรับปรับโทษยังมีรัศมี การปฏิบัติสำหรับความชอบธรรมก็ยิ่งมีรัศมีมากกว่านั้นอีก อันที่จริงรัศมีซึ่งได้ทรงประทานให้นั้นก็อับแสงไปแล้ว เพราะถูกรัศมีอันเลิศประเสริฐนั้นได้ส่องข่มเสียหมด” (2 โครินธ์ 3:9-10)

    อพยพ 34 บอกเราถึงการที่โมเสสอยู่ต่อหน้าพระเจ้าตลอดสี่สิบวันสี่สิบคืน เพื่อรับ “บัญญัติสิบประการ” พระบัญญัติเหล่านั้นเป็นเพียงไม่กี่ประโยคและเรียบง่าย ทำไมถึงต้องใช้เวลาเป็นวันในการเขียน ดังนั้นทำไมโมเสสจึงต้องใช้เวลาถึงสี่สิบวันและสี่สิบคืนเพื่อรับพระบัญญัตินั้น นั่นก็เพราะว่าสำหรับโมเสสแล้วไม่ใช่เป็นเพียง “พระบัญญัติ” เท่านั้น แต่เป็นชีวิต

หลังจากนั้น เมื่อโมเสสเดินลงจากภูเขาซีนาย อาโรนและประชาชนมองดูเขาและเห็นว่าใบหน้าของเขาส่องแสงรัศมีของพระเจ้า และพวกเขาก็กลัวที่จะอยู่ใกล้โมเสส (อพยพ 34:30) มีรัศมีที่เปล่งประกายออกมาจากใบหน้าของโมเสส จนเขาต้องเอาผ้ามาปิดหน้าของเขาไว้ เพราะว่าประชาชนไม่สามารถทนต่อรัศมีของพระเจ้าได้ พระสิริของพระเจ้าอยู่บนเขามากขนาดนั้นได้อย่างไร? ก็โดยการภาวนาสิ่งที่พระเจ้าได้กล่าวไว้

โมเสสได้ภาวนาพระคำของพระเจ้ามากจนเขาไม่รู้ว่าใบหน้าของเขากำลังเปล่งประกายรัศมี (ภาษากรีก: doxa) ของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าคือที่ซึ่งรัศมีอยู่ พระคำได้มีผลกระทบต่อโมเสสจนส่งผลไปถึงร่างกายของเขา จากนั้นมาเมื่อโมเสสเข้าไปอธิษฐาน เขาได้เอาผ้าปิดหน้าออก แต่เมื่อเขาออกมาพบประชาชนเขาก็ปิดหน้าของเขาไว้

สง่าราศีที่เรามีในวันนี้นั้นมากกว่าสง่าราศีที่โมเสสได้รับ เราไม่ต้องการผ้าปิดหน้า สง่าราศีนั้นอยู่ในวิญญาณของเรา “แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ” (2 โครินธ์ 3:18) เมื่อเรารับพระสิริของพระเจ้าในพระคำของพระเจ้า เรากำลังเปลี่ยนแปลงจากพระสิริสู่พระสิริ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ชีวิตของข้าพเจ้าคือสิ่งสำแดงพระสิริของพระเจ้า พระคุณ ความสมบูรณ์แบบ ความงดงาม และความชอบธรรม ความยอดเยี่ยมและความดีงามของพระเจ้าได้ถูกสำแดงภายใน และผ่านทางข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ! ข้าพเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากพระสิริสู่พระสิริ โดยพระวิญญาณ เมื่อข้าพเจ้ารับเอาพระสิริของพระเจ้าในพระคำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 82:5-7; มัทธิว 13:15


Comments are closed