อาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2015

พระสิริที่เพิ่มพูนขึ้น
Increasing Glory

“แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ” (2 โครินธ์ 3:18)

    คุณทราบหรือไม่ว่าในฐานะลูกของพระเจ้า พระสิริของพระองค์อยู่ในชีวิตของคุณ? พระสิริของพระเจ้าอยู่ภายในคุณ และพระสิรินั้นเพิ่มพูนขึ้นเมื่อคุณภาวนาพระคำและดำเนินชีวิตในพระคำ ทุกครั้งที่คุณไปคริสตจักร หรือเข้าร่วมประชุมตามกลุ่มต่างๆ และฟังคำเทศนาและการสอนจากพระคำของพระเจ้า พระสิริในชีวิตของคุณเพิ่มพูนขึ้น เมื่อคุณออกจากการประชุม คุณออกไปด้วยพระสิริที่มากกว่าตอนที่คุณเข้ามา สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณศึกษาและภาวนาพระคำในเวลาส่วนตัวของคุณ พระสิริเพิ่มพูนขึ้นบนคุณ

แน่นอนที่สุด คุณไม่สามารถมองเห็นพระสิริได้ด้วยตาของคุณ ถึงกระนั้นก็ตามพระสิริอยู่ภายในคุณ ในโลกฝ่ายวิญญาณ ถ้าพระเจ้าจะเปิดตาของคุณให้เห็นพระสิริ คุณจะประหลาดใจถึงสง่าราศีที่คุณเป็น ข้าพเจ้าไม่ได้กำลังพูดถึงเวลาที่เราไปถึงสวรรค์ ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงในเวลานี้ พระสิริที่ซึมออกมาจากเราด้วยกำลังและฤทธิ์เดช แต่นั่นไม่ได้เป็นเหมือนกันสำหรับทุกคน คริสเตียนบางคนมีพระสิริมากกว่าคนอื่น ขึ้นอยู่กับระดับของพระคำของพระเจ้าที่กำลังทำงานอยู่ในวิญญาณของคุณ! ขึ้นอยู่กับการยอมจำนนและการดำเนินชีวิตในพระคำ

ครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้ากำลังอธิษฐานและข้าพเจ้าเห็นพระสิริที่ไม่สามารถอธิบายได้ในโลกฝ่ายวิญญาณ ยิ่งข้าพเจ้าอธิษฐานและกล่าวพระคำมากเท่าใด วิญญาณของข้าพเจ้าก็เปล่งประกายมากเท่านั้น และพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เจ้าดูมีสง่าราศีตลอดเวลา เจ้าเป็นแสงสว่างทุกเวลา” คุณเห็นหรือไม่ว่านี่คือสิ่งที่พระคำทำในชีวิตของเรา เมื่อเรายึดพระคำไว้ เราถูกเปลี่ยนแปลง

ยิ่งเราใคร่ครวญพระสิริของพระเจ้าในพระคำของพระองค์มากเท่าใด เราก็จะมีพระสิริมากขึ้นเท่านั้น แม้ในเวลานี้ พระสิริของคุณเพิ่มพูนขึ้น เพราะว่าพระคำของพระเจ้าที่คุณได้รับในวันนี้ผ่านทางบทเฝ้าเดี่ยวนี้ นำเอาพระสิริในระดับใหม่ไปยังที่ทำงานของคุณ ธุรกิจ การเรียน และสภาพแวดล้อมของคุณ มีอิทธิพลแก่โลกของคุณด้วยพระสิรินั้น เมื่อคุณไปที่คริสตจักรครั้งต่อไป ให้คุณรู้ว่าแผนการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันนั้นคือการทำให้คุณมีพระสิริมากขึ้น เพิ่มพูนพระสิริในชีวิตของคุณทุกวันโดยการศึกษาและภาวนาพระคำ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริของพระองค์ที่อยู่ในชีวิตของข้าพระองค์! พระคำของพระองค์เป็นความยินดีประจำวันของข้าพระองค์ และเมื่อข้าพระองค์ยึดพระสิรินั้น ข้าพระองค์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนภาพที่ข้าพระองค์เห็น จากพระสิริสู่พระสิริ! ด้วยพระสิรินั้น ข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือความเจ็บป่วย โรคร้าย ความยากจน และครอบครองอย่างมีชัยชนะ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อพยพ 24:15-18; 2 โครินธ์ 3:7-11


Comments are closed