พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2013

“…พระสิริที่จะมาภายหลัง”
“…The Glory That Should Follow”

“…เขาได้สืบค้นหาบุคคลและเวลา ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้ เมื่อเขาได้ทำนายถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และถึงพระสิริที่จะมาภายหลัง” (1 เปโตร 1:10-11)

ผู้เผยพระวจนะในสมัยก่อน เมื่อมองดูในโลกฝ่ายวิญญาณ ค้นหาดู พยายามที่จะหาเวลาและเหตุการณ์ที่พระวิญญาณของพระคริสต์ภายในพวกเขาที่สำแดงออกมา เมื่อพระองค์เป็นพยานถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์และพระสิริที่จะมาภายหลัง หมายความว่า หลังจากการทนทุกข์ของพระคริสต์ ชีวิตแห่งพระสิริเกิดขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรมีใครที่บังเกิดใหม่แล้วต้องทนทุกข์ทรมานในชีวิต พระเยซูได้ทนทุกข์แทนเราแล้ว และการทนทุกข์ของพระคริสต์ได้นำเราเข้าสู่ชีวิตแห่งพระสิริ พระองค์ไม่ได้ทนทุกข์โดยสูญเปล่า
อิสยาห์ 53:5 กล่าวว่า พระองค์ได้รับบาดเจ็บเพื่อการล่วงละเมิดของเรา พระองค์ฝกช้ำเพื่อการพ้นผิดของเรา การลงโทษเพื่อสันติสุขของคุณอยู่ที่พระองค์ และด้วยรอยแผลเฆี่ยนของพระองค์ เป็นเหตุให้เราหายดี พระองค์ทนทุกข์เพื่อคุณจะไม่ต้องทนทุกข์ ใครก็ตามที่ทนทุกข์อยู่ในวันนี้ แม้พระเยซูได้ทรงกระทำทุกสิ่งเพื่อเราแล้ว นั่นก็เพราะว่าความไม่รู้ของเรา พระเจ้าตรัสไว้ในโฮเชยา 4:6 ว่า “ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้…” ยกตัวอย่างเช่น สำหรับผู้ที่กำลังทนทุกข์ด้วยโรคมะเร็ง เขาจำเป็นต้องรู้และปฏิบัติตัวบนความรู้ที่ว่าพระเยซูได้ทนทุกข์เพื่อปลดปล่อยโรคภัยนั้นแทนเขาแล้ว ดังนั้น สิ่งที่เขาต้องทำทั้งหมดก็คือเดินออกจากความเจ็บป่วยนั้น
ทำให้นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลที่ลิสตราในกิจการ 14:7-11 ในขณะที่อาจารย์เปาโลกำลังเทศนาอยู่นั้น มีชายคนหนึ่งเกิดมาพิการ กำลังนั่งฟังอาจารย์เปาโล เปาโลมองจ้องที่เขา รับรู้ว่าชายคนนั้นมีความเชื่อที่จะได้รับการรักษา และกล่าวกับเขาด้วยเสียงอันดังว่า ““จงลุกขึ้นยืนตรง” คนง่อยนั้นก็กระโดดขึ้นเดินไป” (กิจการ 14:10) เปาโลไม่ได้อธิษฐาน เขาเข้าใจว่าชีวิตแห่งพระสิรินั้นควรจะเกิดขึ้นหลังจากการทนทุกข์ของพระคริสต์ และผลก็คือว่า เขาได้ประกาศพระกิตติคุณแก่ชายพิการคนนั้น ผู้ซึ่งรับเอาความจริง และได้รับการรักษาในทันทีทันใด
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรกับเราในวันนี้? มันหมายความว่าใครก็ตามผู้ซึ่งไม่สามารถเดินได้ บัดนี้สามารถเดินได้แล้ว ใครก็ตามที่ตาบอด บัดนี้สามารถมองเห็นได้ ชีวิตและแสงสว่างได้สำแดงออกในพระคริสต์ ผ่านทางพระกิตติคุณ ดังนั้น ไม่มีความตายอีกต่อไป ไม่มีความมืดอีกต่อไป ไม่มีความพ่ายแพ้อีกต่อไป และไม่มีความกลัวอีกต่อไป พระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์ได้ทำลายความตายและการทนทุกข์ และนำเราเข้าสู่ชีวิตแห่งพระสิริ เกียรติ และความยอดเยี่ยม สรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิตย์!

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ พระองค์ได้เรียกข้าพระองค์เข้าสู่ชีวิตแห่งพระสิริ ความบริสุทธิ์ เกียรติ และความยอดเยี่ยม และได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นการสำแดงแห่งพระสิริของพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ยึดพระสิริของพระองค์ในพระวจนะคำ ข้าพระองค์ซึมซับและถูกตั้งไว้เพื่อชีวิตที่พิเศษแห่งการครอบครอง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 60:1; โรม 8:30; 2 เปโตร 1:3


Comments are closed