อังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2015

พระสิริของพระองค์ในวิญญาณของคุณ
His Glory In Your Spirit

“และบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย” (โรม 8:30)

    พระสิริของพระเจ้านั้นเป็นมากกว่าการถูกโอบล้อมด้วยก้อนเมฆ แม้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกเขามีประสบการณ์ในพระคัมภีร์เดิม เอเสเคียล 10:4 กล่าวว่า “และพระสิริของพระเจ้าก็ขึ้นจากเครูบไปยังธรณีประตูพระนิเวศ และพระนิเวศนั้นก็มีเมฆคลุมอยู่เต็ม และลานนั้นก็เต็มไปด้วยความสุกใสแห่งพระสิริของพระเจ้า” เมื่อซาโลมอนสร้างพระวิหารเสร็จ “…จนปุโรหิตจะยืนปรนนิบัติไม่ได้ ด้วยเหตุเมฆนั้น เพราะพระสิริของพระเจ้าเต็มพระนิเวศของพระเจ้า” (2 พงศาวดาร 5:14) นั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่ยังมีพระสิริในระดับที่สูงกว่านั้น!

เมื่อเราพูดถึงพระสิริของพระเจ้า สิ่งที่หลายคนคิดถึง และรู้สึกประทับใจคือการที่มีเมฆมาปกคลุมเหนือศีรษะของเขา หรือในอาคาร ให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์แท้จริงของพระเจ้า สิ่งที่พระองค์ต้องการคือ “พระสิริภายในคุณ” อย่าเลือกที่จะอยู่กับ “สิ่งดี” และพลาด “สิ่งที่ดีที่สุด” ไป “พระสิริในอาคาร” คือเงาของสิ่งที่กำลังจะมาถึง สิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่พระสิริในห้อง แม้ว่าบางคนจะมีความเชื่อมากขึ้นถ้าพวกเขาเห็นบางสิ่งที่จับต้องได้ นั่นเป็นการที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เป็นระดับของเด็กทารก

ในการเป็นคริสเตียน สิ่งที่เรามีคือการเป็นหนึ่งเดียวกันในวิญญาณของเรากับพระวิญญาณของพระเจ้า คุณไม่จำเป็นต้องมองหาพระสิริภายนอกคุณ เพราะว่าพระสิรินั้นอยู่ภายในคุณ อ่านสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้อย่างงดงามในโคโลสี 1:26-27 “คือข้อความล้ำลึกซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้น บัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้ว พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี”

คุณทราบหรือไม่ว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในใจของคุณ? พระสิริที่สมบูรณ์ของพระเจ้านั้นไม่สามารถอยู่ในห้อง หรือพบที่ภายนอกได้ พระสิริที่สมบูรณ์ของพระเจ้าไม่ใช่บางสิ่งที่ตาของคุณจะสามารถมองดูได้ พระสิริของพระเจ้านั้นอยู่ในวิญญาณของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ สำหรับพระคริสต์ภายในข้าพระองค์ซึ่งเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี ข้าพระองค์สำแดงพระสิริอันสมบูรณ์ของพระเจ้า ฤทธิ์เดช ความงดงาม และความยอดเยี่ยมของพระเจ้าซึ่งได้ถูกใส่ไว้ในวิญญาณของข้าพระองค์ ให้แก่โลกของข้าพระองค์ได้เห็น ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำอย่างต่อเนื่อง พระสิริของพระเจ้าส่องสว่างจากวิญญาณของข้าพระองค์ ที่เป็นการดีและความสมบูรณ์ของพระเจ้าให้กับโลกนี้ได้เห็น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 17:22; โคโลสี 1:26-27


Comments are closed