พุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2018

พระสิริของพระองค์ในคุณ
HIS GLORY IN YOU

แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ (2 โครินธ์ 3:18)

     ในฐานะลูกของพระเจ้าพระสิริของพระองค์อยู่ในชีวิตของคุณ และพระสิรินั้นจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อคุณใคร่ครวญและดำเนินชีวิตตามพระวจนะ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเน้นการไปคริสตจักร ทุกครั้งที่คุณอยู่ในคริสตจักรหรือในกลุ่มสามัคคีธรรมและฟังคำเทศนาและการสอนพระวจนะของพระเจ้า พระสิริในชีวิตของคุณจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่คุณออกจากที่ประชุม คุณจะออกไปด้วยพระสิริที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อคุณเข้ามา

สิ่งเดียวกันเกิดขึ้นเมื่อคุณศึกษาและใคร่ครวญพระวจนะเป็นการส่วนตัว พระสิริของพระเจ้าในคุณเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าพระสิริของพระเจ้าในวิญญาณของคุณไม่มีรูปร่าง แต่ผลกระทบและผลเป็นสิ่งที่ไม่มีทางผิดพลาดได้ พระสิริในเรานั้นเข้มแข็งและเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ อย่างไรก็ตามมันไม่เหมือนกันสำหรับทุกคน คริสเตียนบางคนมีพระสิริมากกว่าคนอื่น ๆ สิ่งนี้เกี่ยวกับว่าพระวจนะของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในวิญญาณของคุณมากขนาดไหน! สิ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการยอมจำนนและการดำเนินชีวิตตามพระวจนะ

ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่า “… และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ” นี่คือสิ่งที่พระวจนะทำในชีวิตของเรา: ในขณะที่เรามองดูพระวจนะ เราก็ถูกเปลี่ยนสภาพ นั่นคือพระสิริของเราเพิ่มขึ้น ยิ่งเราใคร่ครวญพระวจนะมากเท่าไร เราก็ยิ่งเปี่ยมด้วยพระสิริมากขึ้นเท่านั้น

แม้ในตอนนี้คุณก็เปี่ยมด้วยพระสิริมากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา เพราะการสามัคคีธรรมของคุณกับพระวจนะผ่านการเฝ้าเดี่ยวนี้ ในขณะที่คุณก้าวออกไปทำงาน, ธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของคุณในวันนี้ด้วยพระสิริที่เพิ่มขึ้น จงมีอิทธิพลต่อโลกของคุณด้วยพระสิรินี้ จงเพิ่มพูนพระสิริในคุณต่อไปด้วยการศึกษาและใคร่ครวญพระวจนะ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ ซึ่งเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ข้าพระองค์ปีติยินดีในพระวจนะของพระองค์ ด้วยการดำเนินชีวิตในความสว่างของมรดกของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะทุกวันด้วยการเปิดเผยสำแดงและส่งผลกระทบต่อโลกของข้าพระองค์ด้วยพระสิริอันยอดเยี่ยมของพระคริสต์ที่อยู่ในวิญญาณของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมอพยพ 24:15-18; 2 โครินธ์ 3:7-11


Comments are closed