อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2017
พระสิริของพระองค์สถิตภายในเรา
His Glorious Presence In Us
“… นี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:20)

     ครั้งหนึ่ง โมเสสได้ทูลขอพระเจ้า เขากล่าวว่า “…ถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปกับข้าพระองค์ ก็ขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลย” (อพยพ 33:15) หลายคนในวันนี้ เนื่องจากถ้อยคำเหล่านี้ ก็อธิษฐานเหมือนกันว่า “พระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ไปกับข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็จะไม่เคลื่อนไปไหน” คุณต้องเข้าใจว่าพระคัมภีร์เดิมนั้นมีความแตกต่างจากพระคัมภีร์ใหม่ ในช่วงเวลานั้น พระเยซูยังไม่ได้มาบังเกิด พวกเขาจึงไม่สามารถชื่นชมในสิ่งที่พวกเขามีในวันนี้ นั่นก็คือพระสิริของพระองค์อยู่ “ภายใน” เรา

เมื่อพระเยซูมา ชาวยิวได้ชื่นชมในการสำแดงของ “อิมมานูเอล” ซึ่งหมายความว่า “พระเจ้าทรงสถิตกับเรา” เป็นพระพรสำหรับพวกเขาในช่วงเวลาที่พระเยซูทรงดำเนินบนถนนของกาลิลี นาซาเร็ธ และคาเปอนาอูม! พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงสร้างจักรวาล ทรงอยู่กับพวกเขา! เป็นวันที่ดีอะไรเช่นนั้น!

แต่ในวันนี้ การสำแดงเป็นไปมากกว่า “อิมมานูเอล” พระเจ้าไม่เพียงแต่อยู่กับเรา หรืออยู่ท่ามกลางเราเท่านั้น แต่อยู่ภายในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคำบอกเราว่านี่เป็นความล้ำลึกที่ถูกซ่อนไว้หลายยุคหลายสมัย แต่ตอนนี้ได้เปิดเผยแก่ธรรมิกชนของพระเจ้า “พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่า ความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27)

พระคริสต์ภายในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่า “อิมมานูเอล!” พระเยซูได้มา และพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ทรงถูกฝังและเป็นขึ้นจากความตาย และได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ ตอนนี้พระองค์ทรงประทับบนสวรรค์สถาน แต่โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงสถิตในใจของเรา เราจึงสามารถเข้าถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวัน!

ในมัทธิว 28:20 พระองค์ตรัสว่า “…เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค” พระองค์ทรงสถิตอยู่ภายในคุณเวลานี้ พระองค์ทรงอยู่ในทุกกระดูกข้อต่อในร่างกายของคุณ พระเยซูได้ตรัสเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธ์ในยอห์น 14:17 พระเยซูตรัสว่า “…เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน” พระองค์ทรงอยู่กับพวกเขาตอนที่พระองค์ทรงเดินบนถนนและสำแดงการอัศจรรย์มากมาย แต่ตอนนี้พระองค์ทรงสถิตภายในคุณ ดังนั้นคุณสามารถชื่นชมกับพระสิริของพระเจ้า การสถิตอยู่ของพระองค์ ในความรักของพระองค์ ในสติปัญญาและพระคุณของพระองค์ ในขณะที่คุณมีชัยชนะที่พระองค์ได้นำมาให้กับคุณ

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสถิตอยู่ของพระเจ้าในข้าพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นมากกว่ามนุษย์ ข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และดำเนินชีวิตเหนือขีดจำกัดของโลกมนุษย์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรัก พระคุณ พระเมตตา และความดีของพระองค์ ที่ข้าพระองค์ได้ชื่นชมในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 1:8; โรม 8:11


Comments are closed