ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018
พระสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ได้รับการทำให้สำเร็จแล้ว
The Promise Of Eternal Life Has Been Fulfilled

ซึ่งอยู่บนความหวังของชีวิตนิรันดร์ ที่พระเจ้าผู้ไม่ตรัสมุสาทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลา และในเวลาที่ทรงกำหนด ก็ทรงสำแดงพระวจนะของพระองค์ด้วยการประกาศที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้ ตามพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา (ทิตัส 1:2-3)

   คริสเตียนบางคนพูดถึงชีวิตนิรันดร์เหมือนกับว่ายังเป็นพระสัญญาของพระเจ้า บางสิ่งที่จะได้รับในชีวิตหลังความตาย ใช่แล้ว นี่เป็นพระสัญญาก่อนที่โลกนี้จะเกิดขึ้น ซึ่งตอนนี้ถูกทำให้สำเร็จแล้ว แผนการของพระเจ้าที่จะให้ชีวิตนิรันดร์กับมนุษย์ผ่านทางการประกาศข่าวประเสริฐ เมื่อคุณได้ยินข่าวประเสริฐ คุณได้รับโอกาสในการที่จะเชื่อ และได้รับชีวิตนิรันดร์เข้าสู่วิญญาณของคุณ

ยอห์น 3:16 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ถ้าคุณเชื่อในพระเยซู คุณก็จะมีชีวิตนิรันดร์ พระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์น 5:26 “เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉันใด พระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์ฉันนั้น” ยอห์นได้บอกเราไว้ในจดหมายฝากของเขาว่า “และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวิต” (1 ยอห์น 5:11-12)

คุณสังเกตเห็นหรือไม่ว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “พระเจ้าจะประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา” แต่พระคำกล่าวว่า “พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราทั้งหลาย” ชีวิตนิรันดร์เป็นสิ่งครอบครองในปัจจุบันของคนที่มีพระเยซู “…ชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต” คุณมีชีวิตนิรันดร์แล้วในตอนนี้ ชีวิตนิรันดร์คืออะไร?

สำหรับหลายคน ชีวิตนิรันดร์มีความหมายว่ามีชีวิตอยู่ตลอดไป แต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนิรันดร์เท่านั้น ชีวิตนิรันดร์คือชีวิตที่เหนือกว่าของพระเจ้า เป็นชีวิตของพระเจ้า เป็นสภาพส่วนของพระเจ้า เป็นคำที่แปลมาจากภาษากรีกคำว่า “Zoe” ชีวิตนี้ภายในคุณทำให้คุณเหนือกว่าซาตาน ความเจ็บป่วยและโรคร้าย คุณได้มีความปลอดภัยและไม่ตกต่ำ เป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติ เป็นชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า และแทนที่ชีวิตมนุษย์ของคุณเมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณมีชีวิตนิรันดร์แล้ว สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

   สรรเสริญพระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตนิรันดร์ในวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ใช่คนธรรมดา สภาพของพระเจ้าทำงานอยู่ภายในข้าพระองค์ ชีวิตของพระเจ้าไหลอยู่ในร่างกายของข้าพระองค์! เหมือนอย่างที่พระบิดามีชีวิตในพระองค์ ข้าพระองค์ก็มีเช่นกัน เพราะว่าข้าพระองค์มีส่วนร่วมในสภาพของพระเจ้า พระเยซูทรงเป็นเช่นไร ข้าพระองค์ก็เป็นเช่นนั้น สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 67:2; มาระโก 16:15; เอเฟซัส 4:11-13


Comments are closed