อาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2018
พระวิญญาณภายในคุณ
The Spirit In You

“ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่าน ผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้า และท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง?” (1โครินธ์ 6:19)

     ในพระคัมภีร์เดิมชนชาติอิสราเอลนำพระสิริของพระเจ้าจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง ทุกครั้งที่เขาย้ายพลับพลาซึ่งภายในเป็นที่เก็บหีบพันธสัญญาใน 1 พงศ์กษัตริย์ 8:9 บอกเราอย่างเฉพาะเจาะจงว่า “ไม่มีสิ่งใดในหีบนอกจากศิลาสองแผ่น ซึ่งโมเสสใส่ไว้ ณ ภูเขาโฮเรบ เมื่อพระยาห์เวห์ทรงทำพันธสัญญากับคนอิสราเอล เมื่อเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์” สิ่งเดียวที่อยู่ในหีบพันธสัญญาก็คือ พระบัญญัติของพระเจ้า

ทุกวันนี้หัวใจของคุณ คือ หีบพันธสัญญาของพระเจ้าที่ซึ่งพระคำของพระเจ้าบรรจุอยู่ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ใน เยเรมีย์ 31:33 ว่า “แต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะทำกับเชื้อสายของอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ “เราจะบรรจุธรรมบัญญัติไว้ในเขาทั้งหลาย และเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา” พระคำตอนนี้ของพระเจ้าสำเร็จในเราเมื่อเราบังเกิดใหม่

เราบังเกิดใหม่โดยพระคำของพระเจ้า และกลายมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระคำ เราเป็นพระคัมภีร์ที่มีชีวิต “ท่านปรากฏเป็นจดหมายของพระคริสต์ ที่เราเป็นผู้ส่งและไม่ได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ไม่ได้เขียนบนแผ่นศิลา แต่เขียนบนแผ่นดวงใจมนุษย์” (2โครินธ์ 3:3) สาธุการแด่พระเจ้า!

เดี๋ยวนี้คุณกลายเป็นหีบพันธสัญญาที่มีชีวิตและพลับพลาแห่งพระสิริของพระเจ้า “วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพ? เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า “เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา เราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา” (2โครินธ์ 6:16) พระองค์สถิตภายในคุณ มือของพระองค์ก็อยู่ในมือของคุณ และขาของพระองค์ก็อยู่ในขาของคุณ พระองค์ดำเนินและตรัสผ่านคุณ ไม่ว่าคุณไปที่ใด พระเจ้าทรงไปที่นั่น คุณอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในคุณ!

ไม่เพียงตอนนี้ที่คุณกำลังอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า คุณนำการทรงสถิตของพระเจ้าไปด้วย ทุกเวลาที่คุณปรากฏ พระสิริของพระเจ้าก็ปรากฏด้วย พระคริสต์สถิตในท่านทั้งหลายซึ่งเป็นความหวังแห่งเกียรติสิริ!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงสถิตของพระองค์ พระสิริ ความงดงาม สง่าราศีและความสมบูรณ์ในชีวิตของข้าพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งเป็นพระสิริของพระองค์อยู่ในข้าพระองค์ ทรงกระทำการงานจากหัวใจของข้าพระองค์ ดังนั้นความเจ็บป่วย โรคภัย และความอ่อนแอ รวมถึงความมืดทั้งปวงไม่มีที่อยู่ในข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม : โรม 8:10; ยอห์น 14:16-17


Comments are closed