อังคาร ที่ 26 มีนาคม 2019
พระวิญญาณบริสุธิ์ คือ พระบิดาที่อยู่ในคุณ
The Holy Spirit Is The Father In You

ท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา? คำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้น เราไม่ได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์ (ยอห์น 14:10)

    เมื่อพระเยซูเจ้าทรงดำเนินบนแผ่นดินโลก ทรงเดินในเอกภาพกับพระบิดาและตระหนักถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยและอยู่ในของพระบิดาตลอดเวลา เมื่อพระองค์พูดในข้อพระคัมภีร์ข้างต้น “…พระบิดาผู้สถิตอยู่ใน…” พระองค์กำลังอ้างถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระวิญญาณของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่อิทธิพลหรือลมที่ลึกลับอย่างที่บางคนคิด พระองค์เป็นพระบิดาที่อาศัยอยู่ในคุณ! พระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกล

จงตระหนักว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว คุณอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในคุณ! คุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ 1 โครินธ์ 6:17 พูดถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันที่ไม่สามารถแยกออกได้ของคุณกับพระบิดา “แต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์” นี่คือเหตุผลที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับสามัคคีธรรมที่อุดมสมบูรณ์กับพระองค์และเดินในเอกภาพร่วมกับพระองค์ พระเยซูเสด็จมาเพื่อทำให้เอกภาพและสามัคคีธรรมที่เปี่ยมด้วยพระสิริกับพระบิดาเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

ไม่จำเป็นต้องพยายามเข้าไปให้ถึงพระเจ้าราวกับว่าพระองค์ทรงอยู่ห่างไกล พระองค์อยู่ในคุณและคุณอยู่ในพระองค์ 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” คุณเข้ามาในพระองค์ (พระคริสต์) โดยการบังเกิดใหม่ ดังนั้นตอนนี้คุณก็อยู่ในพระองค์ หลังจากนั้นในโคโลสี 1:27 เราอ่านว่าพระองค์ทรงอยู่ในคุณ นั่นคือพระคริสต์ทรงอยู่ในคุณ เช่นเดียวกับพระเยซู คุณอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในคุณผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฮาเลลูยา!

พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวคุณเพื่อเปิดเผยพระพรของพระเจ้าให้แก่คุณและสอนวิธีที่จะเดินเข้าไปในสิ่งเหล่านี้ จงตระหนักถึงพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของคุณ และจะไม่มีความกลัว ไม่มีความกังวลอีกต่อไป และไม่มีความมืดในชีวิตของคุณ กับพระองค์คุณเป็นผู้ชนะและประสบความสำเร็จตลอดกาล

คำอธิษฐาน

    สาธุการแด่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ทรงย้ายข้าพระองค์เข้ามาในสถานที่แห่งมรดกของพระเจ้าเพื่อทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จ พระองค์ทำให้ข้าพระองค์ครอบครองในความชอบธรรมและมีประสบการณ์กับสันติสุข ความเจริญรุ่งเรือง สุขภาพของพระเจ้า และสามัคคีธรรมที่เปี่ยมด้วยพระสิริกับพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับสิ่งเหล่านี้และสิ่งอื่นๆ การทรงสถิตอยู่ของพระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นมากกว่ามนุษย์ นั่นคือทำให้พระสิริของพระองค์ได้รับการเปิดเผยผ่านข้าพระองค์เสมอ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมยอห์น 14:16-18; กาลาเทีย 4:6


Comments are closed