พุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2014

พระวิญญาณบริสุทธิ์ – ผู้ช่วยที่ขาดไม่ได้ของเรา!
The Holy Spirit – Our Indispensable Helper!

“เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป” (ยอห์น 14:16)

    พระวิญญาณบริสุทธิ์คือของประทานพิเศษที่ให้แก่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้า (กิจการ 2:38) ถ้าพูดกันในภาษาคอมพิวเตอร์ พระองค์ก็เหมือนกับ “ผู้ดาวน์โหลด” ต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ “ดาวน์โหลด” ไฟล์จากสวรรค์ และนำสิ่งที่อยู่ในสวรรค์เข้ามาสู่ระบบของมนุษย์

ยกตัวอย่างเช่น พระองค์เท่านั้นที่สามารถช่วยคุณให้ยอมรับการเกิดจากหญิงพรหมจารีของพระเยซู การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และการเป็นขึ้นมาอย่างมีชัยชนะ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ มีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถทำให้คุณเชื่อว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นเพียงพอต่อความรอดของมนุษยชาติ ดังนั้นเมื่อคุณพบว่าคุณสามารถเข้าใจและยอมรับความจริงฝ่ายวิญญาณได้นั้นจึงหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปิดเผยสิ่งเหล่านั้นให้กับคุณ พระองค์กำลังทำงานในชีวิตของคุณ

เมื่อพระเยซูทรงถามสาวกของพระองค์ “พวกเขาบอกว่าเราเป็นผู้ใด?” มีเพียงเปโตรที่ตอบถูกโดยกล่าวว่า “พระองค์คือพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า” สิ่งที่พระเยซูตอบสนองต่อเปโตรคือ “…ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย ท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ” (มัทธิว 16:17) เปโตรไม่ได้กำลังคาดเดา เขาไม่รู้ถึงสิ่งนี้ในความคิดของเขาเอง ความรู้ที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ใดนั้นถูกใส่ไว้ในเขาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีมนุษย์ความสามารถใดของมนุษย์ที่จะสามารถช่วยให้คุณเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณได้

แม้แต่ในการประกาศข่าวประเสริฐกับคนอื่น คุณต้องเข้าใจว่าข่าวประเสริฐที่เราได้รับ และมอบหมายให้นำไปถึงประชาชาติทั่วโลกนั้น คือข่าวประเสริฐที่ไม่สามารถอธิบายและยอมรับได้แบบมนุษย์ ดังนั้นเราจึงต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทำงานผ่านทางเรา และช่วยนำความเข้าใจถึงสิ่งที่เราบอกไปยังคนเหล่านั้นที่เราประกาศ ความช่วยเหลือของพระองค์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกสิ่งที่เราทำ

อย่าพบว่าตัวคุณเองกำลังทำบางสิ่ง หรือสร้างบางอย่างด้วยกำลังทางธรรมชาติของคุณเอง หรือสติปัญญาของมนุษย์ เพราะว่ามันจะล้มเหลว สดุดี 127:1 กล่าวว่า “ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า…” บางทีคุณเป็นผู้รับใช้พระเจ้า อย่าพยายามสร้างคริสตจักรโดยกำลังของคุณเอง อย่าพึ่งพาความสามารถทางธรรมชาติของคุณ เพราะว่าโดยวิธีนั้นจะไม่มีทางสำเร็จได้ พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉวยโอกาสในงานรับใช้อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของคุณ พระองค์อยู่ภายในคุณเพื่อช่วยคุณมีชีวิตคริสเตียนแห่งชัยชนะและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณทำ เพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา พระองค์ทรงผู้ช่วยที่ขาดไม่ได้ของคุณ!

คำอธิษฐาน
    ขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงเติมข้าพระองค์ให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงเปิดเผยพระคริสต์แก่ข้าพระองค์อย่างต่อเนื่อง และประทานสายตาแห่งความเข้าใจถึงความล้ำลึกแห่งอาณาจักรของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับความช่วยเหลืออย่างมากมายโดยพระองค์ในวันนี้ให้มีชีวิตแห่งชัยชนะ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:: กิจการ 1:8; 1 โครินธ์ 2:10


Comments are closed