จันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2014

พระวิญญาณบริสุทธิ์: คือเนื้อแท้ของพระคริสต์
The Holy Spirit: The Very Essence Of Christ

“เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริง ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ในท่าน” (ยอห์น 14:16-17)

    ในชีวิตของเราซึ่งเป็นคริสเตียน สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคือการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าคุณเห็นพระเยซูตอนนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าคุณจะกอดพระองค์ ก้มกราบพระองค์ หรือล้มลงที่พระบาทของพระองค์เพื่อนมัสการ ข้าพเจ้าหมายความว่าคุณจะแสดงความรักของคุณที่มีต่อพระองค์ในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณก็ควรจะทำสิ่งเดียวกันนี้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เหมือนกับพระเยซู และพระองค์ทรงอยู่ภายในคุณ อยู่กับคุณทุกวัน

เราไม่ได้มีอะไรที่ด้อยไปกว่าสิ่งที่สาวกมีเมื่อตอนที่พวกเขาอยู่กับพระเยซูในสมัยพระคัมภีร์ ไม่เพียงแต่เรามีการสถิตอยู่ของพระเจ้ากับเราเท่านั้น เรามีพระองค์อยู่ภายในเรา ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ จนกระทั่งเมื่อสิ่งนี้ได้กลายเป็นความตระหนักรู้ของคุณในทุกเวลา การเป็นคริสเตียนของคุณก็จะยังคงเป็นเพียงรูปแบบของศาสนาเท่านั้น

ตระหนักถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่เพียงแต่เป็นบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นพระคริสต์อีกด้วย โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็จะไม่มีพระคริสต์ พระเยซูจะไม่สามารถเป็นในสิ่งพระองค์เป็นได้ ทุกสิ่งที่คุณรักเกี่ยวกับพระเยซูก็จะไม่มีอยู่ การเปิดเผยของพระเจ้า การสำแดงถึงธรรมชาติของพระองค์ ความรัก พระลักษณะ และพระคุณของพระองค์ที่คุณพบในพระเยซู ทุกสิ่งถูกเปิดเผยกับคุณผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกสิ่งที่คุณรักและเทิดทูนในพระเยซูอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์

วันนี้พระเยซูทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราในโลกนี้ สิ่งที่สวยงามเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าเราสามารถมีพระองค์ (พระวิญญาณบริสุทธิ์” อยู่กับเราทุกที่ ตลอดเวลา สาวกไม่มีโอกาสพิเศษนี้ก่อนการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พวกเขาไม่สามารถ “พาพระองค์กลับบ้าน” ไปกับพวกเขาได้ แต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา พระองค์ได้มาแทนที่พระเยซูผู้ทรงเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์ ตอนนี้เราไม่ได้ขาดพระเยซู เพราะว่าพระองค์ทำให้การสถิตอยู่ของพระเยซูเป็นจริงสำหรับเรา พระองค์คือเหตุผลที่คุณสามารถเชื่อในพระคำของพระเจ้าได้

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะตระหนักถึงการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ การรู้จักพระองค์และเดินกับพระองค์คือกุญแจสู่ชีวิตแห่งความสำเร็จและเหนือธรรมชาติในพระคริสต์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรนานับประการในการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ตระหนักถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ และฉวยโอกาสในกิจการอันดีเลิศของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปในสติปัญญา เพื่อทำตามพระประสงค์อันดีเลิศของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:: ยอห์น 16:13; 1 โครินธ์ 12:3


Comments are closed