วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2013

พระวิญญาณบริสุทธิ์: เคล็ดลับแห่งความสำเร็จของเรา
The Holy Spirit: Our Secret Of Success

“เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไป” (ยอห์น 14:16)

    หมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในงานรับใช้ของเรา และผลกระทบอย่างพิเศษที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยข่าวประเสริฐนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยความพยายามของมนุษย์ แต่เป็นการงานของพระวิญญาณของพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่นในพระวจนะแห่งความจริงของเราที่ได้เป็นพระพรทุกวันในหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าภาษา และในสองร้อยยี่สิบสามประเทศรอบโลก! สิ่งนี้เป็นได้โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น

ในยอห์น 14:16 พระเยซูตรัสว่า “…เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไป” สังเกตว่าพระองค์ตรัสว่า “ผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่ง” นั่นเป็นเพราะว่าพระองค์คือผู้ปลอบประโลมใจ อย่างไรก็ตาม โดยรู้ว่าพระองค์จะต้องเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ ถูกฝัง และเป็นขึ้นมา พระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว เราจะมาหาท่าน” (ยอห์น 14:18) ภาษากรีกคำว่า “เปล่าเปลี่ยว” คือ “orphanos” เป็นรากศัพท์ของคำในภาษาอังกฤษว่า “orphan” (กำพร้า)

คุณไม่ได้ปราศจากความช่วยเหลือ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในทุกสิ่งถ้าหากคุณยอมจำนนต่อพระองค์ ไว้วางใจในพระองค์ด้วยชีวิตของคุณ พระองค์จะทำให้คุณเกิดผลในการเป็นพยานในเรื่องข่าวประเสริฐ พระเยซูได้สั่งเหล่าสาวกให้รอคอยในกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าพวกเขาจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ลูกา 24:49) เพราะว่าพระองค์ทราบดีว่าพวกเขาต้องการความสามารถของพระเจ้าในการทำงานสร้างสาวกไปทั่วทุกชนชาติ (มัทธิว 28:19) ดังนั้นหลังจากที่เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว พวกเขาจึงเป็นพยานอย่างเกิดผล และประกาศข่าวประเสริฐด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์

ในกิจการ 19 เราได้อ่านพบว่าอาจารย์เปาโลได้ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองเอเฟซัสอย่างไร และผลก็คือพระคำของพระเจ้าได้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากในพื้นที่ซึ่งเคยถูกครอบครองด้วยการไหว้รูปเคารพ (อ่าน กิจการ 19:11-20)

คุณจะกลายเป็นชายและหญิงในการมีผลกระทบและอิทธิพลอันยิ่งใหญ่เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตโดยผ่านทางพระวิญญาณ พระองค์คือเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของคุณ โดยพระองค์นั้น คุณจะสามารถมีผลกระทบที่ยั่งยืนในการรับใช้ ธุรกิจ การเรียน หรือด้านใดก็ตามในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าตระหนักว่าพระองค์คือผู้ที่นำข้าพระองค์ไปในทางแห่งความสำเร็จและชัยชนะ พระองค์คือผู้ปลอบประโลม ที่ปรึกษา ผู้ช่วย ผู้สนับสนุน ผู้เสริมกำลัง และผู้ที่อยู่เคียงข้างข้าพระองค์ ข้าพระองค์มั่นใจว่าโดยการสถิตอยู่และการทำงานของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะก้าวหน้าอย่างมากและมีอิทธิพลที่ยั่งยืนในทุกความพยายามของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:26; เศคาริยาห์ 4:6


Comments are closed