อาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2014

พระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในคุณ
The Holy Spirit In You

“ท่านไม่เชื่อหรือว่า เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา คำซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้น เรามิได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเราได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์” (ยอห์น 14:10)

    พระเยซู ในสมัยที่พระองค์ทรงอยู่ในโลกนี้ ได้เดินและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ไม่ทรงทำสิ่งใดโดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น พระองค์ระบุว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับพระบิดาทรงสถิตอยู่ภายในพระองค์ ในยอห์น 5:19 พระองค์ตรัสว่า “…พระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้ นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำ เพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำ สิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วย” (ยอห์น 5:19) พระองค์ตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระบิดาในพระองค์ และเป็นผู้ทำงาน นั่นคือความจริงที่คุณจะต้องตระหนักในชีวิตของคุณในฐานะคริสเตียน

พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณคือกุญแจของคุณสู่ความสำเร็จที่พิเศษและแท้จริง ไม่มีใครที่เดินกับพระองค์ดังที่ได้เปิดเผยในข้อพระคัมภีร์แล้วพ่ายแพ้ ไม่มีใครที่เป็นคนล้มเหลว ทุกคนที่ต้อนรับพระองค์ได้รับความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นผู้ชนะ หลายคนในคริสตจักรทุกวันนี้จำเป็นต้องรู้อย่างแน่ใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นใคร และการทำงานของพระองค์ในชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไร พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพลังที่ทำงานอยู่ของพระเจ้า ในการมีพระองค์อยู่ภายในคุณเป็นการอยู่ตลอดชีวิตของคุณ

โดยการรับเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตภายในคุณ มีความสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอกับพระองค์ ฟังพระองค์และกระทำตามเสียงของพระองค์ ตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นบุคคล และพระองค์ทรงสถิตภายในคุณ มีความสัมพันธ์กับวิญญาณของคุณ ถ้ามีอะไรที่ข้าพเจ้ารู้ ก็คือความสัมพันธ์ของข้าพเจ้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความมั่นใจของข้าพเจ้าอยู่ที่นั้น เมื่อข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์ ข้อจำกัดของข้าพเจ้าถูกนำออกไป ข้าพเจ้าตระหนักว่าพระองค์ได้ทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะตลอดชีวิต

การเดินในความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะต้องตระหนักว่าพระองค์ทรงทราบและเข้าใจคุณมากกว่าคุณรู้จักตัวคุณเอง พระองค์ทรงรู้วิธีที่จะจัดการกับคุณ ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวกับคุณที่พระองค์ไม่ทราบ พระองค์ทรงปรารถนาความสำเร็จของคุณมากกว่าที่คุณปรารถนา เพียงแต่ยอมจำนนและเชื่อฟังพระองค์ในทุกทางที่พระองค์ทรงนำคุณไป แล้วชีวิตของคุณจะเป็นแบบอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจของการทำงานแห่งพระคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่ความสัมพันธ์ที่หนึ่งกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์เดินในพระประสงค์อันดีเลิศของพระองค์ในวันนี้ และในมรดกอันยิ่งใหญ่ในพระคริสต์ เพราะว่าข้าพระองค์ได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ สติปัญญาของพระองค์ถูกสำแดงออกผ่านทางข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 6:17; โรม 8:14; โรม 8:9


Comments are closed