พฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2018

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำพระราชกิจ
THE HOLY SPIRIT PERFORMS THE WORKS

ท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา? คำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้น เราไม่ได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์ (ยอห์น 14:10)

     พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ทำพระราชกิจของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นฤทธิ์อำนาจของความเป็นพระเจ้า ในปฐมกาลเมื่อโลกไร้รูปร่างและว่างเปล่า พระบิดาประทานพระวจนะ และพระวิญญาณลงไปกระทำ นั่นคือทำให้มวลที่ไม่มีรูปร่างและวุ่นวายมีระเบียบและรูปร่าง พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระองค์ทรงตกแต่งฟ้าสวรรค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ …” (โยบ 26:13 NKJV) นั่นหมายความว่าความงดงามและพระสิริของสวรรค์ คือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณองค์เดียวกันนี้ยังคงทำพระราชกิจอยู่ในวันนี้ในตัวเราและผ่านทางเรา เมื่อพระเยซูดำเนินชีวิตในโลกนี้ พระองค์ตรัสว่า “…พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์” (ยอห์น 14:10) พระองค์กำลังกล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อพระเยซูรักษาคนป่วย, เรียกคนตายให้ฟื้น, รักษาคนโรคเรื้อนให้หาย, เลี้ยงผู้ชายห้าพันคนด้วยอาหารกลางวันของเด็กชายเล็กๆ คนหนึ่ง (ไม่ได้นับผู้หญิงและเด็ก), เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นในงานสมรสที่คานา นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงทำการอัศจรรย์ผ่านทางพระองค์

พระเยซูบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำทั้งหมดมาจากพระบิดาซึ่งอยู่ในพระองค์ นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบิดาองค์เดียวกันนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอาศัยอยู่ในคุณวันนี้ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์กำลังทำงานอยู่ในคุณเช่นเดียวกับที่เคยทำงานอยู่ในพระเยซู จงรับรู้ถึงสิ่งนี้ ฟิเลโมน 1:6 กล่าวว่า “การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคริสต์” พระบิดานั้นอยู่ในคุณ จงยอมรับรู้ในสิ่งนี้และกล่าวยืนยันตามนั้น

เมื่อคุณเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำการงานอยู่ในคุณ คุณจะไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสิ่งใดในชีวิตนี้เลย พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนที่วางใจในเราจะทำกิจการที่เราทำนั้นด้วย และเขาจะทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก…” (ยอห์น 14:12) พระวิญญาณบริสุทธ์ในคุณ คือฤทธิ์อำนาจสำหรับกิจที่ยิ่งใหญ่กว่า พระองค์คือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นสำหรับชีวิตแห่งการมหัศจรรย์และเหนือธรรมชาติทุกวัน

ช่างเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในเรา! นี่หมายความว่าเราไม่เคยเสียเปรียบ เรามีชัยชนะตลอดไป ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ฉันขอบพระคุณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในฉัน, ทำงานใน และผ่านทางฉัน พระองค์อยู่ในทุกๆ เส้นใยในชีวิตของฉัน, ในกระดูกทุกส่วนของร่างกาย และในทุกเซลล์ในเลือดของฉัน พระองค์ทรงเดินผ่านทางฉันและรักผ่านทางฉัน พระองค์ทำให้ฉันไม่สามารถพ่ายแพ้ได้ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติมยอห์น 5:20-21; ฟิลิปปี 2:13


Comments are closed