พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2018
พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า
The Word Of God Is God

ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า (ยอห์น 1:1)

     หนึ่งในวิธีที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองก็คือ ผ่านทางพระวาทะ พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลมาโดยพระวาทะ พระวาทะทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิต พระวาทะทรงพลานุภาพ พระวาทะทรงเป็นความสว่าง พระวาทะทรงเป็นความจริง และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า พระวาทะอยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่น!

คำตรัสของพระเจ้าไม่เหมือนกับคำพูดของมนุษย์ การจดจ่อที่พระคำหรือคำตรัสของพระเจ้าเท่ากับเป็นการจดจ่อที่พระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า พระองค์จะทรงพิทักษ์ผู้มีใจแน่วแน่ไว้ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์ (อิสยาห์ 26:3) วิธีที่จะจดจ่อในพระเจ้าคือการใคร่ครวญในพระคำ

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ทำสิ่งใดนอกเหนือจากคำตรัสของพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น ในปฐมกาล บทที่1 เราอ่านพบว่า ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน แผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้น แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น แผ่นดินยังคงไร้ระเบียบ จนกระทั่งพระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็เกิดขึ้น พระวิญญาณของพระเจ้าทำให้มีความสว่างเกิดขึ้น พระองค์ทำตามคำตรัส จนกว่าจะมีคำตรัสออกมา พระวิญญาณจึงทรงทำ

จงอย่าเพิกเฉยต่อพระคำ คริสเตียนบางคนเพิกเฉยต่อพระคำ และเป็นการไม่ฉลาดเลย สิ่งจำเป็นสำหรับคุณในระดับต่อไป การอัศจรรย์หรือการเลื่อนตำแหน่งที่คุณปรารถนา สิ่งจำเป็นสำหรับคุณในการมีชัยในวิกฤติต่างๆ และการดำเนินชีวิตในชัยชนะทุกวัน สิ่งนั้นก็คือ พระคำ

เมื่อคุณเผชิญความท้าทาย เมื่อความยากลำบากเกิดขึ้น จงรักษาความมั่นใจในพระคำ จงปฏิเสธที่จะอะลุ่มอล่วย หยั่งรากลึกลงในความมั่นใจแห่งความเชื่อและประกาศพระคำอย่างเต็มที่ เมื่อคุณกล่าวพระคำ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามพระคำที่คุณกล่าว เพราะว่าพระคำของพระเจ้าซึ่งอยู่ในปากของคุณนั้นเป็นคำตรัสของพระเจ้า มันจะมีชัยชนะเสมอ พระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ พระคำของพระองค์สร้างชีวิต แสงสว่าง สุขภาพ ความมั่งคั่ง ความรุ่งเรือง ความจำเริญ ความก้าวหน้าและสิ่งดีทั้งสิ้นในชีวิตของข้าพระองค์ ความมั่นใจของข้าพระองค์อยู่ในพระคำนิรันดร์ของพระองค์ ซึ่งทำให้ข้าพระองค์ดำเนินในชัยชนะทุกวันในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม : อิสยาห์ 60:11-12; ยอห์น 1:14; กิจการ 20:32


Comments are closed