พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2018
พระวจนะของพระองค์สำเร็จในคุณ
HIS WORD FULFILLED IN YOU

“แล้วข้าพระองค์ทูลว่า ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์ ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วน” (ฮีบรู 10:7)

   ขณะที่พระเยซูเจ้าเดินในโลกนี้ พระองค์ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยที่สมบูรณ์ของพระเจ้า พระองค์เดินในลิขิตชีวิตที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า พระองค์รู้ลิขิตชีวิตและพระประสงค์ในพระวจนะที่ถูกเขียนไว้ และพระองค์ทำให้สิ่งที่เปี่ยมไปด้วยพระสิริซึ่งได้พูดถึงและเขียนเกี่ยวกับพระองค์สำเร็จ

ยกตัวอย่างเช่นใน ลูกา 4:17-21 เราอ่านพบว่าพระเยซูอยู่ในธรรมศาลา และพระองค์ได้รับหนังสือม้วนเพื่อจะอ่าน พระองค์เปิดไปที่หนังสือของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ และพบสิ่งที่ถูกเขียนไว้ว่า “…พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ และประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า…”

หลังจากนั้นพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ได้ปิดหนังสือ “…แล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ แล้วประทับลง และตาของทุกคนที่อยู่ในธรรมศาลาก็จ้องดูพระองค์ พระองค์จึงเริ่มต้นตรัสกับเขาทั้งหลายว่า พระคัมภีร์ตอนนี้ที่พวกท่านได้ยินกับหูก็สำเร็จแล้วในวันนี้” องค์จอมเจ้านายตระหนักและรับรู้ว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นเกี่ยวกับพระองค์ พระองค์ทรงรู้ถึงความเป็นตัวตนและพันธกิจของพระองค์ ความเป็นตัวตนของพระองค์ถูกเขียนไว้อย่างชัดเจนในพระวจนะ และพระองค์ไม่เพียงแต่รับรู้สิ่งที่ได้ถูกเขียนไว้เกี่ยวกับพระองค์ในพระวจนะ แต่พระองค์ทรงกล่าวยืนยันด้วย

สดุดี 87:3 กล่าวว่า “โอ นครของพระเจ้าเอ๋ย พวกเขากล่าวสรรเสริญเธอ” นั่นกล่าวถึงคุณ ผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ คุณเป็นนครของพระเจ้า สิ่งที่เปี่ยมด้วยพระสิริได้ถูกพูดและเขียนไว้เกี่ยวกับคุณในพระวจนะ สิ่งที่เปี่ยมด้วยพระสิริเกี่ยวกับมรดก, ตำแหน่ง, ความสามารถ, เสรีภาพ และสิทธิพิเศษของคุณในพระเยซูคริสต์ เมื่อคุณเห็นความเป็นจริงเหล่านี้ในพระวจนะ เช่นเดียวกับที่องค์จอมเจ้านายทำ คุณต้องกล่าวยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จในชีวิตของคุณแล้ว

ความเป็นตัวตนของคุณอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า และสำเร็จแล้ว คุณได้ถูกลิขิตไว้เพื่อความยิ่งใหญ่ ถูกแยกออกไว้เพื่อชีวิตของชัยชนะและความมีชัยจากพระสิริสู่พระสิริ 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” คุณได้มีชัยเหนือซาตานและความยากลำบากในชีวิตแล้ว จงทำให้สิ่งนี้และความเป็นจริงที่เปี่ยมด้วยพระสิริอื่น ๆ ซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระวจนะเป็นของคุณเป็นส่วนตัว จงกล่าวยืนยันในสิ่งเหล่านี้ และเดินในความสว่างของสิ่งเหล่านี้ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ฉันเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม เมล็ดของความยิ่งใหญ่อยู่ในวิญญาณของฉัน! ฉันเป็นความสว่างไสวแห่งพระสิริของพระเจ้า แสงสะท้อนของพระคุณและความงดงามของพระองค์! ฉันเดินในแสงสว่างแห่งความชอบธรรมของฉันในพระองค์ สำแดงความรักของพระองค์ และเปิดเผยถึงพระปัญญาของพระองค์ซึ่งอยู่ในวิญญาณของฉัน ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม เอเฟซัส 2:10; สดุดี 87:3


Comments are closed