พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2017
พระพรและสิทธิพิเศษของการอธิษฐาน
The Blessings And Privilege Of Prayer
“พระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟัง เพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ” (ลูกา 18:1)

    ชีวิตที่มีชัยชนะ ซึ่งพระเจ้าได้กำหนดไว้ และน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับคุณในพระคริสต์ เป็นไปไม่ได้โดยปราศจากการอธิษฐาน พระคำกล่าวว่า “…คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล” (ยากอบ 5:16) คริสเตียนที่ไม่ได้ฉวยเอาพระพรและสิทธิพิเศษที่การอธิษฐานมีนั้น จะกลายเป็นผู้ถูกกระทำในชีวิต การอธิษฐานนั้นเป็นสิทธิพิเศษ เช่นเดียวกับสิทธิที่ได้ประทานให้กับเราในการเข้าถึงพระบิดาในความเชื่อผ่านทางพระคำของพระองค์ และโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ โอกาสของการสามัคคีธรรมคือบางสิ่งที่พระบิดาต้องการให้เรายึดไว้และฉวยโอกาสที่ดีนี้ไว้

ในลูกา 18:1 พระเยซูตรัสว่า “…เขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ” คำอุปมาที่พระองค์ได้เล่าเน้นย้ำถึงการเชื่อมต่อระหว่างเรากับพระบิดาในการสื่อสารอย่างต่อเนื่องของเราที่เสริมสร้างความเชื่อ เป็นประโยชน์ที่สวยงามอย่างหนึ่งของความเชื่อ นอกเหนือจากการกำหนดระดับฝ่ายวิญญาณของคุณ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเป็น
คริสเตียนที่อธิษฐาน และไม่ใช่คริสเตียนที่ “เล่น” ให้ความสำคัญกับชีวิตและตารางการอธิษฐานอย่างจริงจัง

การอธิษฐานไม่ใช่สิ่งที่คุณทำเมื่อคุณมีความต้องการบางอย่าง นั่นคือที่หลายคนพลาดไป พวกเขามองเห็นการอธิษฐานเป็นเครื่องมือในการขอสิ่งต่างๆ จากพระเจ้า ในขณะที่การสามัคคีธรรม การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
พระวิญญาณ คือวัตถุประสงค์ที่สูงกว่าของการอธิษฐาน เมื่อคุณอุทิศตัวในการใช้เวลาในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า คุณจะเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา น้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์จะชัดเจนสำหรับคุณ

ฤทธิ์เดชของการอธิษฐานไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำตอบที่เราได้รับ แต่เป็นผลกระทบของการอธิษฐานที่มีต่อวิญญาณของเรา เข้าใจสิ่งนี้ก่อนที่คุณจะขอ พระเจ้าจะฟังคุณ อย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งเกี่ยวกับการอธิษฐาน โดยเฉพาะการอธิษฐานในภาษาแปลกๆ ที่มีผลกระทบต่อวิญญาณของคุณและทำให้วิญญาณของคุณเติบโต เมื่อคุณอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ บ่อยๆ พระสิริของพระเจ้าจะเปิดเผยกับตัวตนภายในของคุณ ทำให้คุณมีสติปัญญาของพระเจ้าในการทำสิ่งต่างๆ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสพิเศษของการอธิษฐาน และพระพรอย่างมากที่การอธิษฐานนำมาถึงวิญญาณของข้าพระองค์ ผ่านทางการสามัคคีธรรมกับพระองค์วิญญาณของข้าพระองค์พร้อมที่จะรู้และเดินในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ และสำแดงความยอดเยี่ยมในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 14:14-15; ยูดา 1:20


Comments are closed