จันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2017
พระพรจากการให้
The Blessedness Of Givin
“ในขณะที่โลกยังดำรงอยู่นั้น จะมีฤดูหว่านฤดูเก็บเกี่ยว เวลาเย็นเวลาร้อน ฤดูร้อนฤดูหนาว กลางวันกลางคืนต่อไป” (ปฐมกาล 8:22)

    หนึ่งในหลักการที่สำคัญที่สุดในพระคำของพระเจ้าที่รับประกันการเพิ่มพูนทางการเงินอย่างต่อเนื่องคือหลักการของการให้ มีคนไม่มากที่ตื่นเต้นที่จะให้ อย่างเวลาที่พวกเขาได้รับ ในขณะเดียวกันพระพรแห่งพระสัญญาไม่ใช่เป็นผู้รับแต่เป็นผู้ให้ พระเยซูตรัสว่า “…การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” (กิจการ 20:35)

2 โครินธ์ 9:8 ได้ให้ความเข้าใจที่ชัดเจนแก่เราเกี่ยวกับพระพรจากการเป็นผู้ให้ พระคำกล่าวว่า “และพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้น เพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอ ท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วย” ข้อก่อนหน้านั้นกล่าวว่า “…เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดี”

ถึงแม้ข้อพระคำก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับการเงิน พระเยซูในคำเทศนาบนภูเขาพูดถึงการให้โดยทั่วไป “จงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสั่นแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของท่าน เพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไร ท่านก็จะได้รับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกัน” (ลูกา 6:38) พระองค์ตรัสว่า “จงให้!” ไม่ว่าสิ่งดีใดก็ตามที่คุณปรารถนาในชีวิตของคุณ ให้หว่านเมล็ดของมันในชีวิตของคนอื่น และมันจะทวีคูณขึ้นในชีวิตของคุณ จำถ้อยคำของพระองค์ที่ว่า “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่าน…” (มัทธิว 7:12)

อีกสิ่งหนึ่งที่การให้ของคุณทำให้เกิดขึ้นคือการช่วยเพิ่มพูนผลแห่งความชอบธรรมของคุณ “และพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หว่าน และอาหารแก่คนที่กิน ก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่าน และจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่าน ทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้น…” (2 โครินธ์ 9:10) ถ้าเพียงคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณให้กับพระเจ้าจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง! การให้นั้นจะเชื่อมต่อคุณและทุกสิ่งที่เกี่ยวกับคุณกับพระพรที่ไม่เพียงแต่สำหรับวันนี้เท่านั้น แต่สำหรับพรุ่งนี้และตลอดไป

ทุกครั้งที่คุณมีโอกาสที่จะให้ จงมีความตื่นเต้น ชีวิตของเราในฐานะคริสเตียนควรที่จะแสดงออกพระลักษณะของพระบิดาในสวรรค์ของเรา ผู้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ คือพระเยซู เพื่อความรอดของเรา (ยอห์น 3:16)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ขอบพระคุณพระบิดา สำหรับการอวยพรข้าพระองค์ในทุกสิ่ง และทำให้ข้าพระองค์เป็นพระพรแก่โลกของข้าพระองค์ ข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าได้รับพรอย่างมากในวันนี้ในขณะที่ข้าพเจ้าให้ เพราะพระองค์ได้ตรัสไว้ในพระคำของพระองค์ ว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 8:9; 2 โครินธ์ 9:7


Comments are closed