อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018

พระพรของการให้
The Blessedness Of Giving
“ในขณะที่โลกยังดำรงอยู่นั้น จะมีฤดูหว่านฤดูเก็บเกี่ยว เวลาเย็นเวลาร้อน ฤดูร้อนฤดูหนาว กลางวันกลางคืนต่อไป” (ปฐมกาล 8:22)

   หนึ่งในหลักการที่สำคัญที่สุดในพระคำของพระเจ้าที่รับประกันการเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องในด้านการเงินคือหลักการของการให้ มีคนไม่มากที่ตื่นเต้นที่จะให้ เพราะว่าพวกเขาชอบการรับ ในขณะที่พระพรแห่งพระสัญญานั้นไม่ใช่การรับแต่เป็นการให้ พระเยซูตรัสว่า “…การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” (กิจการ 20:35)

2 โครินธ์ 9:8 ได้บอกให้เราเห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับพระพรของผู้ที่ให้ พระคำกล่าวว่า “และพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถประทานพระคุณอันอุดมทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย” ข้อก่อนหน้านั้นกล่าวว่า “…พระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี”

นี่ไม่ได้เฉพาะเงินทองเท่านั้น พระเยซูไม่ได้บอกว่า “ให้เงิน” แต่พระองค์บอกว่า “ให้!” ไม่ว่าคุณจะปรารถนาสิ่งดีอะไรในชีวิตของคุณก็ตาม ให้หว่านสิ่งนั้นในชีวิตของคนอื่น และมันจะทวีคูณขึ้นในชีวิตของคุณเอง จำพระคำของพระองค์ที่ว่า “เหตุฉะนั้น สิ่งสารพัดซึ่งท่านปรารถนาให้มนุษย์ทำแก่ท่าน จงกระทำอย่างนั้นแก่เขาเหมือนกัน…” (มัทธิว 7:12)

อีกสิ่งหนึ่งที่การให้ของคุณทำให้เกิดขึ้นก็คือเป็นการเพิ่มพูนผลแห่งความชอบธรรมของคุณ “ฝ่ายพระองค์ผู้ประทานพืชแก่คนที่หว่าน และประทานอาหารแก่คนที่กิน จะทรงโปรดให้พืชของท่านที่หว่านนั้นทวีขึ้นเป็นอันมาก และจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญยิ่งขึ้น” (2 โครินธ์ 9:10) ถ้าเพียงแต่คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณได้นำมาให้พระเจ้าสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง! คือเป็นการเชื่อมต่อคุณเองและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณกับพระวิญญาณของพระเจ้า และให้ผลลัพธ์แก่คุณไม่ใช่เพียงในวันนี้เท่านั้น แต่สำหรับวันพรุ่งนี้และตลอดไป

ทุกครั้งที่คุณมีโอกาสที่จะให้ จงมีความตื่นเต้น ชีวิตของเราในฐานะคริสเตียนควรที่จะสำแดงพระลักษณะของพระบิดาในสวรรค์ของเรา ผู้ทรงให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ คือพระเยซูสำหรับความรอดของเรา (ยอห์น 3:16)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ขอบพระคุณพระบิดา สำหรับที่ทรงอวยพรข้าพระองค์ในทุกสิ่ง และทำให้ข้าพระองค์เป็นพระพรแก่โลกของข้าพระองค์ ข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าได้รับพรอย่างมากในวันนี้ ในขณะที่ข้าพเจ้าแสวงหาโอกาสที่จะให้ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้ในพระคำของพระองค์ว่า การให้นั้นมีความสุขมากกว่าการรับ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 8:9; 2 โครินธ์ 9:7


Comments are closed