อังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2014

พระประสงค์และวัตถุประสงค์ของพระองค์ได้สำแดงอยู่ในพระคำของพระองค์
His Will And Purpose Are Expressed In His Word

“ประชาชนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้ เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเรา เพราะเจ้าหลงลืมพระราชบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้า เราก็จะลืมวงศ์วานของเจ้าเสียด้วย” (โฮเชยา 4:6)

    พระประสงค์ ธรรมชาติ และวัตถุประสงค์ของพระจ้าถูกเปิดเผยในพระคำของพระองค์ ในการเพิกเฉยต่อพระคำคือการอยู่ในความมืดเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระบิดา และแนวทางที่พระองค์ต้องการให้คุณดำเนินชีวิต นี่คือเหตุผลหนึ่งที่คุณจะต้องรู้พระคำด้วยตัวคุณเอง พระองค์ตรัสว่า “ประชาชนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้” ความรู้แห่งพระคำของพระเจ้า คุณเห็นหรือไม่ว่า คนของพระเจ้าสามารถล้มเหลวในชีวิตได้ถ้าพวกเขาขาดความรู้ ไม่ใช่เพราะว่าพระคำขาดฤทธิ์เดช พระเยซูตรัสไว้ในมาระโก 7:13 “เจ้าทั้งหลายจึงทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหมันไปด้วยประเพณีของพวกท่าน”

คนที่ดำเนินชีวิตด้วยประเพณีและสติปัญญาของมนุษย์ทำให้พระคำไม่มีผลในชีวิตของพวกเขา พวกเขาตัดฤทธิ์เดชของพระคำพระเจ้า ทำให้พระคำไม่เกิดผลกับพวกเขา พระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชเสมอ แต่พระคำจะขาดประสิทธิภาพในชีวิตของคนที่พยายามให้เหตุผลกับพระคำด้วยข้อมูลของมนุษย์หรือความรู้ทางความรู้สึก

ให้พระคำเป็นบรรทัดฐานของคุณและ “ระบบตรวจสอบ” ในการยกระดับชีวิตของคุณจากพระสิริสู่พระสิริ คุณต้องการสิ่งนี้ในการจะเป็นชายหรือหญิงที่พระเจ้าทรงกำหนดให้คุณเป็น บางคนเป็นคริสเตียนมานานหลายปี แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการและวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขา พวกเขาไม่แน่ใจว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร พระคำของพระเจ้าคือการสำแดงออกถึงพระประสงค์ของพระองค์ ซึ่งก็คือเหตุผลที่คุณจะต้องลงทุนเวลาในการศึกษาและภาวนาพระคำ เพื่อให้ทราบถึงมรดกของคุณในพระคริสต์

เมื่อคุณรู้เกี่ยวกับมรดกของคุณในพระองค์แล้ว คุณก็จะเรียนรู้ที่จะยึดในสิ่งที่เป็นของคุณซึ่งพระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้ ยิ่งกว่านั้นคุณจะยังสามารถเข้าใจถึงวัตถุประสงค์สำหรับมรดกของคุณในพระองค์ เหตุผลที่พระองค์ทรงอวยพรคุณอย่างมาก และวิธีในการใช้พระพรเหล่านั้นอย่างถูกต้อง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความรู้ในพระประสงค์ของพระองค์ ด้วยสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทุกประการ ข้าพระองค์จึงสามารถแยกแยะและเดินในพระประสงค์อันสมบูรณ์ของพระองค์ทุกเวลา ชีวิตของข้าพระองค์คือการเติมเต็มของแผนการที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้สำหรับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 1:5-10


Comments are closed