วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2019
พระนามเดียวของพระเจ้า
One Name For God

“พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง” (ยอห์น 1:14)

     เป็นไปได้ที่จะรู้จักพระเจ้าด้วยการเปิดเผยสำแดงที่จำกัด และผู้คนมากมายก็เป็นอย่างนั้น พวกเขาสายตาสั้นในการเห็นว่าพระเจ้าคือใคร แต่คุณเห็นไหมว่าคุณไม่สามารถดำเนินชีวิตไปไกลกว่าการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าที่คุณมี

ในพันธสัญญาเดิม พระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองด้วยหลายพระนาม พระองค์พูดกับโมเสสว่า “เราคือยาห์เวห์ เราปรากฏแก่อับราฮัม แก่อิสอัค และแก่ยาโคบด้วยนามว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แต่เราไม่ได้สำแดงให้พวกเขารู้จักในนามยาห์เวห์” (อพยพ 6:2-3)

อย่างไรก็ตามในพันธสัญญาใหม่ พระองค์เปิดเผยตัวเองในนามของพระเยซู! พระคัมภีร์กล่าวว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระเยซูคริสต์ (โคโลสี 2:9) ดังนั้นพระนามของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่คือพระเยซู

ในมัทธิว 28:19 พระเยซูทรงบัญชาเหล่าสาวกให้บัพติศมาผู้คนในพระนามของพระบิดา และพระบุตร และของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการทำตามคำสั่งของพระเจ้าพวกเขาให้บัพติศมาผู้คนในพระนามของพระเยซู

อ่านพระธรรมกิจการ พวกอัครทูตเข้าใจว่าพระนามของพระบิดาและพระบุตรและของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเยซู นั่นคือพระนามของพระเจ้า พระบิดาตอบสนองต่อพระนามนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตอบต่อพระนามของพระเยซู

ผู้เขียนสดุดีป่าวประกาศว่า “…เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระคำของพระองค์เหนือพระนามสารพัดของพระองค์” (สดุดี 138:2) เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราว่าพระวาทะกลายเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางพวกเรา นั่นคือพระเยซู! ฟิลิปปี 2:9 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์”

ถ้าพระนามของพระเยซูสูงกว่านามอื่นๆทั้งหมด ก็ชัดเจนว่านั่นเป็นพระนามของพระเจ้าเอง พระองค์ไม่สามารถมีพระนามที่เล็กกว่าพระนามของพระเยซูนี่คือพระนามที่เราได้รับเพื่อให้เราใช้ในการดำเนินชีวิต ฤทธิ์อำนาจ การครอบครอง พระสิริ และความสง่างามทั้งหมดนั้นอยู่ในพระนามนั้น จงรักษาคนป่วย ขับผี ทำให้คนเป็นขึ้นมาจากความตาย และทำสิ่งมหัศจรรย์ในพระนามนั้น มีสิทธิอำนาจของสวรรค์ทั้งหมดอยู่ในนั้น ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระเจ้าได้ทรงยกย่องพระองค์ขึ้นอย่างสูงและประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์ โดยพระนามของพระเยซู ทุกหัวเข่าจะกราบลง ทั้งในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก และใต้พื้นแผ่นดินโลก ฉันดำเนินชีวิตในและโดยพระนามของพระเยซู และฉันปกครองและครอบครองโลกของฉันโดยฤทธิ์อำนาจแห่ง พระนามนั้น ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:19-23


Comments are closed