วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2013

พระนามอันอัศจรรย์ของพระองค์
His Wonderful Name

“พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้…” (มัทธิว 28:18-20)

    ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว พระนามของพระเยซูได้ถูกตั้งอยู่เหนือคุณ พระนามนั้นคือพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเปิดเผยกับมนุษย์ เพราะว่าเป็นนามซึ่งพระเจ้าได้สร้างทุกสิ่ง พระเจ้าได้ประทานสิทธิอำนาจทั้งหมดในพระนามอันมหัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์

พระคำได้ประกาศว่าพระเยซูได้มอบสิทธิอำนาจของพระองค์ให้แก่เรา และสั่งเราให้สั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก ในนามของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “…ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์” พระองค์ได้ใช้คำเอกพจน์ของคำว่า “พระนาม” แสดงให้เราเห็นว่านามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือพระเยซู เมื่อคุณศึกษาพระธรรมกิจการ คุณจะสังเกตเห็นถึงการทำตามคำสั่งของพระเยซู อัครทูตให้บัพติสมาในพระนามของพระเยซู (กิจการ 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, 22:16) พวกเขาเข้าใจถึงสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสโดยปราศจากข้อสงสัย พวกเขารู้ว่าพระนาม “พระเยซู” คือพระนามของพระเจ้า! เมื่อคุณกล่าวว่า “ในนามพระเยซู” คุณกำลังกล่าวถึงพระเจ้า

โคโลสี 1:19 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทัย ที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นธำรงในพระองค์” ความสมบูรณ์ของพระเจ้านั้นอยู่ในพระเยซู พระนามเหนือนามทั้งปวง จงตื่นเต้นกับนามของพระเยซู! ฟิลิปปี 2:10 กล่าวว่า “…เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่า ในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกลงกราบ พระเยซู” ทุกสิ่งและทุกชีวิตในสวรรค์ ในโลก หรือใต้พื้นพิภพอยู่ภายใต้พระเยซู

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานสิทธิอำนาจในการใช้พระนามของพระเยซู! ข้าพระองค์มีชีวิตโดยฤทธิ์เดชแห่งพระนามนั้นในวันนี้ ในการครอบครอง ชัยชนะ และความชอบธรรม ข้าพระองค์มีประสบการณ์ในสันติสุข ความก้าวหน้า การเพิ่มพูน ความสำเร็จ และความรุ่งเรือง ตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 10:19; ฟิลิปปี 2:9-11


Comments are closed