ศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2014

พระนามของพระเยซู
The Name Of Jesus

“มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา…เขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค” (มาระโก 16:17-18)

     พระนามของพระเยซูคือพระนามของพระเจ้า เป็นพระนามที่พระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องตอบสนอง! ที่เป็นเช่นนั้นเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์ เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกลงกราบพระเยซู” (ฟิลิปปี 2:9-10) นั่นหมายความว่าพระบิดาไม่ได้รักษาพระนามใดที่สูงกว่าพระนามของพระเยซู! ดังนั้น พระองค์เลือกที่จะให้สิทธิอำนาจทั้งหมดของพระองค์แก่พระนามนั้น!

เมื่อคุณเรียกพระนามของพระเยซู นรกสั่นสะเทือน มารร้ายต้องสั่นกลัว ธรรมชาติทั้งหมดตอบสนอง และสวรรค์ให้ความสนใจ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณควรที่จะมั่นใจในการใช้พระนามของพระเยซู และดำเนินชีวิตทุกวันในฤทธิ์เดชของพระนามพระองค์ พระนามนี้คือมรดกของคุณ พระนามประทานให้คุณเพื่อใช้ และดำเนินชีวิต โคโลสี 3:17 กล่าวว่า “และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตาม จงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้า และขอบพระคุณพระบิดาเจ้า โดยพระองค์นั้น”

เปโตรคงจะจำถ้อยคำของพระเยซูในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้ และตระหนักว่าเรามีสิทธิที่พระเจ้าได้ประทานให้เพื่อใช้พระนามของพระองค์และได้รับผลที่ต้องการ ไม่น่าแปลกใจที่เขาสามารถมองไปในตาของคนง่อยและพูดว่า “ในนามของพระเยซูชาวนาซาเร็ธจงลุกขึ้นและเดิน!” เขายื่นมือออกไปจับมือคนง่อยและพยุงเขาขึ้น พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าชายคนนั้นที่เป็นง่อยตั้งแต่กำเนิด ลุกขึ้นและเดินไปในพระวิหาร เดิน เต้นโลด และสรรเสริญพระเจ้า (กิจการ 3:6-8)

คริสเตียนทุกคนมีสิทธิจากพระเจ้าในการใช้พระนามของพระเยซู เมื่อคุณยืนอยู่ในพระนามนั้น ในการเผชิญต่อวิกฤตและความยากลำบากของชีวิต และต่อหน้าสมุนแห่งความมืด ทุกสิ่งนี้จะต้องตอบสนองต่อคุณเช่นเดียวกับที่จะตอบสนองต่อพระเยซูถ้าพระองค์ทรงอยู่ตรงหน้า ใช้พระนามของพระองค์ในวันนี้!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชในพระนามของพระเยซู และสิทธิอำนาจที่ข้าพระองค์มีในการใช้พระนามนั้นต่อสู้มารร้าย ความเจ็บป่วย โรคร้าย และวิกฤตการณ์แห่งชีวิต ข้าพระองค์ดำเนินโดยฤทธิ์และสิทธิอำนาจของพระนามนั้น ดำเนินชีวิตแห่งพระสิริที่สูงกว่าที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 16:23-24; 1 ยอห์น 5:13; มัทธิว 28:18-19


Comments are closed