จันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014

พระนามของพระองค์เป็นตัวแทนของสิทธิอำนาจ
His Name Represents Authority

“เพื่อ `หัวเข่าทุกหัวเข่า’ ในสวรรค์ก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี ใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ดี `จะต้องคุกกราบลง’ นมัสการในพระนามแห่งพระเยซูนั้น” (ฟิลิปปี 2:10-11)

    ทูตสวรรค์ มาร และธรรมชาติทั้งหมดนั้นอยู่ใต้คำสั่งซึ่งออกโดยพระนามของพระเยซู เพราะว่าพระนามนั้นเป็นตัวแทนของสิทธิอำนาจ สิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และในแผ่นดินโลก เมื่อคุณใช้พระนามของพระเยซู อย่าคิดว่า “จะได้ผลหรือไม่ได้ผล” ไม่ควรมีที่สำหรับความสงสัย! การสอนเกี่ยวกับความเชื่อทำให้คริสเตียนหลายคนสะดุดที่ตรงนี้ ความจริงก็คือว่า คุณไม่จำเป็นต้องรวบรวมความเชื่อก่อนที่จะใช้พระนามของพระเยซู

เมื่อคุณทูลขอสิ่งใดก็ตามในนามพระเยซู พระองค์ไม่ทรงคิดว่าคุณต้องมีความเชื่อหรือไม่ เพราะว่าพระองค์ได้ประทานขนาดความเชื่อให้กับคุณแล้ว (โรม 12:3) ถ้าคุณไม่มีความเชื่อ คุณก็จะไม่รู้จักพระเยซู คุณดำเนินชีวิตในพระนามของพระองค์ คุณอยู่ในพระคริสต์ ฮาเลลูยา ดังนั้น เมื่อมาถึงการใช้พระนามของพระองค์ เป็นเรื่องของสิทธิอำนาจ พระเยซูตรัสเกี่ยวกับผู้ที่เชื่อว่า “…เขาจะขับผีออกโดยนามของเรา” (มาระโก 16:17) ผู้เชื่อทุกคนสามารถขับผีได้โดยสิทธิอำนาจของพระคริสต์

สิ่งนี้เหมือนกับจราจรที่ยืนควบคุมรถบนถนน เขาไม่ต้องมีความเชื่ออะไร เมื่อเขายกมือขึ้นเพื่อให้สัญญาณ “หยุด” คุณก็ต้องทำตาม สิทธิอำนาจที่ให้กับเขาตั้งแต่แรกนั้นคือสิ่งที่เขาต้องการ เช่นเดียวกัน ในวันที่คุณบังเกิดใหม่ คุณได้รับสิทธิอำนาจเหนือซาตานและวิญญาณแห่งความมืดทั้งหมด

ที่บนภูเขาจำแลงพระกายนั้น พระเจ้าได้ตรัสจากสวรรค์เกี่ยวกับพระเยซูว่า “…ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านผู้นี้มาก จงฟังท่านเถิด” (มัทธิว 17:5) ทุกสิ่งในจักรวาล เคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหว ทุกสิ่งที่มีสติปัญญา และได้รับคำสั่งให้ฟังและเชื่อฟังพระเยซู พระเจ้าได้มอบสิ่งเดียวกันนี้ให้กับคุณด้วยเมื่อคุณต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณเพื่อบังเกิดใหม่

ธรรมชาติทั้งหมดถูกสั่งให้ฟังและเชื่อฟังเมื่อคุณสั่งในพระนามของพระเยซู คุณยืนอยู่ในตำแหน่งของพระองค์ ในพระนามของพระองค์ คุณมีสิทธิอำนาจที่จะควบคุมโลกและธรรมชาติในโลกนี้!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิอำนาจที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ในการใช้พระนามของพระองค์เพื่อขับไล่มารร้าย รักษาคนเจ็บป่วย และครอบครองเหนือโลกนี้ สภาพแวดล้อมในชีวิตอยู่ภายในการควบคุมของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ใช้สิทธิอำนาจที่ได้รับจากพระเจ้าในทุกวัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 28:18-19; ลูกา 10:19


Comments are closed