จันทร์ ที่ 24 มีนาคม 2014

“…พระคุณ พร้อมด้วยสติปัญญาทั้งสิ้น…”
“…Grace, Together With All Wisdom…”

“ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้น ให้มีปัญญาสุขุมและมีความเข้าใจ” (เอเฟซัส 1:7-8)

    สิ่งนี้ช่างสวยงาม! ข้าพเจ้าหวังว่าคนของพระเจ้าจะตระหนักในสติปัญญานอกเหนือจากการตระหนักในพระคุณ เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณแก่คุณอย่างมากมาย และพระองค์ยังทรงประทานสติปัญญาและความรอบคอบทั้งสิ้นแก่คุณด้วย

เช่นเดียวกันกับที่พระคุณนั้นมาจากพระวิญญาณ และสามารถทวีคูณขึ้นในชีวิตของคุณผ่านทางความรู้ถึงพระเจ้าและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (2 เปโตร 1:2) เช่นเดียวกันกับสติปัญญาของพระวิญญาณ ยิ่งกว่านั้นคุณเติบโตขึ้นในสติปัญญาผ่านทางพระคำ พระคำของพระเจ้ามีความสามารถของพระเจ้าในการใส่สติปัญญาไว้ในวิญญาณของคุณได้ “และตั้งแต่เด็กมาแล้ว ที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์…” (2 ทิโมธี 3:15)

ถ้าหากคุณบังเกิดใหม่แล้ว พระคริสต์ได้ทรงเป็นสติปัญญาของคุณ (1 โครินธ์ 1:30) สติปัญญาของพระเจ้าคือผลผลิตจากวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ที่คุณจะต้องตระหนักรู้ เช่นเดียวกันที่คุณตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าที่นำความรอดมาให้แก่คุณ รับรู้ว่าคุณมีสติปัญญาของพระเจ้าทำงานอยู่ภายในคุณ! พระคัมภีร์กล่าวว่า “และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านร่วมเชื่อกับพวกเรานั้น จงเพิ่มพูนความรู้ในการดีทั้งปวงของพวกเรา ซึ่งมีในพระคริสต์” (ฟิเลโมน 1:6)

เมื่อคุณตระหนักถึงสติปัญญา สติปัญญาจะสนับสนุนคุณขึ้น เป็นเหมือนพลัง ซึ่งควบคุมและทำให้คุณพูดและทำในสิ่งที่ถูกต้อง สติปัญญาทำให้คุณอยู่ในศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ ทำให้วัตถุประสงค์จากพระเจ้าในชีวิตของคุณสำเร็จ เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเกี่ยวกับคุณ คุณจะมีมุมมองของพระเจ้าสู่ความล้ำลึกทั้งปวง และสามารถตอบสนองกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตอย่างมีสติปัญญา โดยรู้ถึงก้าวที่ถูกต้องในทุกสิ่งที่คุณทำ

น่าตื่นเต้นที่สติปัญญาได้อยู่ภายในวิญญาณของคุณแล้ว! สิ่งที่คุณต้องทำคือตระหนัก กล่าวพระคำ และเดินในพระคำนั้น! เมื่อคุณทำเช่นนั้น สติปัญญาจะได้รับการยกขึ้น และนำความงดงามและความยอดเยี่ยมมากมายเข้าสู่ชีวิตของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    สติปัญญาของพระเจ้าทำงานในข้าพเจ้าในวันนี้ นำพาข้าพเจ้าไปในทางแห่งความรุ่งเรือง ชัยชนะ และความสำเร็จ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับพระคุณและสติปัญญาของพระองค์ที่ประทานมาเหนือข้าพระองค์เพื่อให้เป็นผู้ชนะเลิศในชีวิต ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:7-9


Comments are closed