พุธ ที่ 22 มิถุนายน 2016

พระคุณและสันติสุขที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ
Grace And Peace In Increasing Measure
“ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลาย โดยซาบซึ้งในพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”
(2 เปโตร 1:2)

    จากข้อพระคำตอนต้น เราสามารถเข้าใจได้ถึงวิธีที่พระคุณและสันติสุขเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของคุณผ่านทางความรู้ (ภาษากรีก: epignosis) ของพระเจ้า และของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา บางคนอาจคร่ำครวญว่า “ได้โปรดอธิษฐานเผื่อฉันด้วย ชีวิตของฉันสับสนมาก ฉันไม่มีสันติสุขในบ้าน ฉันไม่มีสันติสุขในที่ทำงาน ไม่มีสันติสุขในใจของฉัน ฉันต้องการคำอธิษฐาน”

คุณอาจอธิษฐานเผื่อคนเช่นนั้น แต่นั่นอาจไม่เกิดผลอะไร เพราะว่าพระคำได้ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงวิธีที่จะมีสันติสุขมากขึ้นในชีวิตของคุณ ก็คือผ่านทางความรู้ของพระเจ้า และของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระเจ้าต้องการให้คุณรู้และดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระองค์ เพราะว่ายิ่งคุณรู้จักพระองค์มากเท่าใด คุณจะสามารถซาบซึ้งพระคุณและสันติสุขในชีวิตของคุณได้มากขึ้นเท่านั้น

ยิ่งไปกว่านั้น สันติสุขในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่สันติสุขธรรมดาของการที่ได้อยู่เพียงลำพังหรือในที่เงียบสงบเท่านั้น ภาษากรีกสำหรับคำว่าสันติสุขคือ “eirene” ซึ่งมีความหมายเหมือนกับภาษาฮีบรูคำว่า “shalom” ซึ่งหมายความว่าสันติสุขพร้อมด้วยการพักผ่อนและความรุ่งเรืองอยู่ด้วยกัน พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าโดยผ่านทางความรู้ของพระเจ้า คุณจะได้อยู่ที่บ้านพร้อมความรุ่งเรือง! ทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณจะเป็นไปด้วยดี คุณไม่ต้องกลัวหรือกังวลถึงสิ่งใดเลย! ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คุณจะไม่หวั่นไหว อยู่ในการควบคุมเสมอ

ในขณะที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซู และภาวนาพระคำของพระองค์มากขึ้น ในขณะที่คุณเรียนรู้เกี่ยวกับพระบิดาผ่านการสามัคคีธรรม การสำแดงจะมาถึงคุณมากขึ้นเท่านั้น ความรู้ถึงพระคำของพระองค์ทำให้เราเป็นเจ้านาย ทำให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยพระคุณและสันติสุขที่ไม่สามารถวัดได้

สังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “พระคุณและสันติสุขจะถูกเพิ่มขึ้นให้แก่ท่าน” แต่จะ “…เพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลาย” ในชีวิตของคุณ เป็นไปได้ที่จะเพิ่มพูนพระคุณและสันติสุขมากขึ้นเรื่อยๆ ยอห์น 1:16 บอกถึงความสมบูรณ์ของพระองค์ที่เราทุกคนได้รับ พระคุณซ้อนพระคุณ ดังนั้นจงชื่นชมกับพระคุณและสันติสุขในชีวิตของคุณ โดยการเพิ่มพูนความรู้ของคุณเกี่ยวกับพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงนำและสติปัญญาที่ได้รับในพระคำของพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์เปิดวิญญาณของข้าพระองค์ต่อพระคำของพระองค์ในวันนี้ พระคุณและสันติสุขได้เพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ หัวใจของข้าพระองค์ถูกปกป้องด้วยสติปัญญาของพระเจ้า และเตรียมให้มีชัยชนะเหนือสถานการณ์ต่างๆ ข้าพระองค์อยู่เหนือความกดดันทุกอย่าง และความกังวล เพราะว่าข้าพระองค์มีสันติสุขพร้อมทั้งความรุ่งเรือง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 3:18; กิจการ 20:32; อิสยาห์ 26:3


Comments are closed