พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2013

พระคุณเพื่อการก้าวหน้า
The Grace To Excel

“และพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่าง…” (2 โครินธ์ 9:8)

คริสเตียนทุกคนมีพระคุณในการก้าวหน้าในทุกๆสิ่ง พระเจ้าสามารถกำหนดพระคุณทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับทุกสิ่งในชีวิตให้กับคุณได้ เพื่อที่คุณจะไม่ขาดความสามารถใดๆ คุณมีความสามารถในการที่จะงานทุกอย่าง นั่นคือเหตุผลของการมี “ทุกสิ่งอย่างเพียงพอ” หมายความว่าคุณมีความสามารถและฝีมือพิเศษสำหรับความยอดเยี่ยมในการดีทุกอย่าง
คำที่แปลว่า “เพียงพอ”(sufficiency) ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ คือคำในภาษากรีกว่า “autarkeia” ซึ่งหมายถึงความสามารถ(competence) สิ่งนี้บ่งบอกถึงสภาพของความเพียงพอในตัวเองที่คุณไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ สิ่งนี้สามารถมีผลสำคัญในชีวิตของคุณ คุณสามารถมีอย่างเพียงพอในทุกสิ่ง ความสามารถในการทำทุกสิ่ง คุณสามารถมีความสามารถในงานของคุณ ในครอบครัว การเรียน และสิ่งต่างๆในแต่ละวัน
มีอีกคำที่แปลคำว่าเพียงพอ ใน 2 โครินธ์ 3:5 ในตอนนี้ ภาษากรีกใช้คำว่า “hikanotes” ซึ่งหมายถึง ความสามารถ(ability) “มิใช่เราจะคิดถือว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า…” นี่หมายถึงความสามารถที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับคุณ ไม่น่าแปลกใจที่อาจารย์เปาโลจะร้องออกมาในฟิลิปปี 4:13 ว่า “ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”
คุณก็เช่นกันได้รับความสามารถเป็นพิเศษในการดำเนินชีวิตเหนือธรรมชาติ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพราะว่าพระคำได้กล่าวว่า ความเพียงพอของคุณ ความสามารถของคุณ “hikanotes”ของคุณ มาจากพระเจ้า จงปฏิเสธที่จะดำเนินอยู่โดยความสามารถของมนุษย์ แต่ให้ดำเนินอยู่ในกำลังของพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่คุณจะทำตลอดทั้งปีนี้ ใช้ความสามารถที่เหนือธรรมชาติ คุณสามารถทำทุกสิ่งได้โดยผ่านทางพระคริสต์! ให้สิ่งนี้เป็นถ้อยคำแห่งความเชื่อทุกๆวัน อย่ากล่าวว่า “ฉันทำไม่ได้” เปลี่ยนพจนานุกรมของคุณ แม้แต่ตอนนี้ จงกล่าวว่า “ฉันเดินได้” “ฉันสามารถทำงานนี้ได้” “ฉันสามารถทำมันได้อย่างสมบูรณ์” “ฉันสามารถทำได้ทุกสิ่ง” “ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงประทานพระคุณในการก้าวหน้าในทุกสิ่งของชีวิตแก่ข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาและประยุกต์ใช้คำสอนนี้ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก้าวหน้าโดยพระวิญญาณของพระองค์ และก้าวจากพระสิริสู่พระสิริ และความสำเร็จของข้าพระองค์ปรากฏในทุกสิ่ง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:5; ฟิลิปปี 4:13


Comments are closed