ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2017
พระคุณสำหรับการก้าวหน้า
Graced To Excel

“โดยพระคุณของพระเจ้าที่ประทานแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญ และอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้น แต่ละคนต้องระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นอย่างไร” (1 โครินธ์ 3:10)

     ในฐานะคริสเตียน เราได้รับของประทานและพระพรจากพระเจ้าให้ก้าวหน้าในชีวิต มีพระคุณทั่วไปของพระเยซูคริสต์ที่เราได้รับเมื่อเรารับความรอด และยังมีพระคุณที่เฉพาะเจาะจงที่พระเจ้าประทานให้แก่คุณบนพื้นฐานการทรงเรียกของพระองค์เหนือชีวิตของคุณ พระคุณทั่วไปของพระเจ้าคือสิ่งที่นำความรอดและการปกป้องมาให้แก่คุณในความรอด อย่างไรก็ตาม เมื่อพระเจ้าทรงเรียกคุณ พระองค์ทรงประทานความรับผิดชอบและพระคุณที่จะทำสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

ยกตัวอย่างเช่น ในข้อพระคำตอนต้น เปาโลกล่าวถึงพระคำของพระเจ้า ซึ่งประทานให้แก่เขาเพื่องานรับใช้ที่เฉพาะเจาะจงที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับเขา เรามีอีกหนึ่งตัวอย่างในโรม 12:6-7 เมื่อเปาโลเขียนไว้ว่า “และเราทุกคนมีของประทานต่างกัน ตามพระคุณที่ประทานแก่เรา คือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจนะ ก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อ ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ…”

คำที่ว่า “..ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ.” ไม่ได้หมายความถึงการรอในแถวจนกว่าคุณจะได้รับโอกาสเพื่อรับใช้ แต่หมายถึงรับใช้ หมายถึงการใช้โอกาสของพระคุณพระเจ้าที่ได้ประทานให้แก่คุณเพื่อการรับใช้ในการทำให้การทรงเรียกของพระองค์ในชีวิตของคุณสำเร็จไม่ว่า “ของประทาน” อะไรที่คุณได้รับ จงทุ่มเทตัวคุณเองต่อสิ่งนั้น จดจ่อและใช้โอกาสของพระคุณนั้น บางทีพระคุณของคุณอาจเป็นความสามารถในการร้องเพลง นั่นหมายความว่าคุณได้รับพระคุณเพื่อรับใช้และอวยพรคนของพระเจ้าผ่านทางเสียงดนตรี สิ่งนี้เป็นมากกว่าการมีเสียงที่ดีหรืความสามารถในการร้องเพลงที่ดี มีแรงบันดาลใจที่ไหลผ่านเมื่อคุณร้องเพลง การรับใช้ที่ส่งผลกระทบต่อวิญญาณและเปลี่ยนแปลงชีวิต คนอื่นอาจร้องเพลงเดียวกันในแบบเดียวกันแต่ไม่สามารถส่งผลกระทบได้เหมือนกัน

แต่สิ่งสวยงามคือว่า เราแต่ละคนนั้นมีพระคุณที่พิเศษในการก้าวหน้า และในการทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราสำเร็จ พระคุณนั้นคุ้มครองและปกป้องคุณในสิ่งที่พระเจ้าได้เรียกให้คุณทำ ตราบใดที่คุณดำเนินอยู่ภายใต้พระคุณนั้น ไม่มีสิ่งใดที่สามารถขวางคุณที่จะประสบความสำเร็จได้ คุณจะเกิดผลเพื่อพระสิริของพระองค์ ยิ่งกว่านั้น เมื่อคุณถ่อมใจและเดินในความรัก พระเจ้าจะประทานพระคุณมากขึ้นให้แก่คุณเพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณที่ประเมินไม่ได้ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ในพระคริสต์ เพื่อทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในโลกนี้ ข้าพระองค์ใช้โอกาสแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งทำให้พระพร ความงาม ความสมบูรณ์และความยอดเยี่ยมของพระองค์ ได้รับการสำแดงผ่านทางข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 2:1; เอเฟซัส 2:4-5


Comments are closed