อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018

พระคุณมากยิ่งขึ้น
Grace For More

“แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า “พระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหอง
แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ” (ยากอบ 4:6)

     ในฐานะลูกของพระเจ้าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมายงานให้แก่คุณ พระองค์ก็ทรงเสริมกำลังให้แก่คุณเพื่อทำสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้คุณทำโดยให้พระคุณแก่คุณสำหรับงานนั้น เมื่อพระองค์ทรงเพิ่มความรับผิดชอบของคุณ พระองค์ก็ทรงเพิ่มพระคุณด้วย ถ้าพระองค์ไม่ทรงเพิ่มความสามารถของคุณในการรับผิดชอบให้มากขึ้น คุณก็จะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้ นั่นเป็นเหตุให้พระคุณที่เพิ่มขึ้นจึงมีความสำคัญมาก พระคุณในที่นี่คือการให้ความโปรดปรานและความสามารถเป็นพิเศษในการทำให้แผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณสำเร็จ

นอกจากนี้เมื่อคุณศึกษาพระคัมภีร์ คุณจะค้นพบว่ามีพระคุณที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น มีพระคุณสำหรับความรอดและลูกของพระเจ้าทุกคนได้รับพระคุณนี้ พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้” (เอเฟซัส 2:8-9) เหมือนกับสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับความเชื่อว่า: “…สมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน” (โรม 12:3)

เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงปฏิบัติกับทุกคนในพระคริสต์ด้วยขนาดของความเชื่อ แม้กระนั้นพระคุณเพื่อความรอดก็ได้ถูกมอบให้แก่มนุษย์ทุกคน แต่หลังจากนั้นก็มีของประทานแห่งความเชื่อ ซึ่งแตกต่างจากการขนาดของความเชื่อที่ได้ถูกมอบให้แก่เราในพระคริสต์ ในทำนองเดียวกันทิตัส 2:11 กล่าวว่า “เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้ว เพื่อช่วยทุกคนให้รอด” แต่ยังมีพระคุณที่แตกต่างกันในพระคริสต์

ฮีบรู 4:16 กล่าวว่า “ฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้า เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการ” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีพระคุณสำหรับงานของคุณ มีพระคุณสำหรับสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งให้คุณทำหรือสิ่งที่สอดคล้องกับแผนการและวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณ ดังนั้นการรู้ถึงแผนการและวัตถุประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า คุณสามารถได้รับพระคุณอะไรก็ตามที่คุณต้องการ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงประทานพระคุณให้แก่ข้าพระองค์อย่างมากมาย ข้าพระองค์ฉวยโอกาสจากพระคุณนี้ ขึ้นขี่ไปเพื่อทำให้แผนการและวัตถุประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จ ข้าพระองค์สำแดงถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์อย่างสมบูรณ์ เพื่องานพันธกิจ การศึกษา สุขภาพ การเงิน และทุกสิ่งที่ข้าพระองค์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 15:10; 2 เปโตร 1:2; กาลาเทีย 6:18


Comments are closed