จันทร์ ที่ 20 มกราคม 2014

พระคุณของพระเยซูคริสต์
The Grace Of Jesus Christ

“เพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสตเจ้าของเราแล้วว่า แม้พระองค์มั่งคั่ง พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมี เนื่องจากความยากจนของพระองค์” (2 โครินธ์ 8:9)

    ไม่ว่าสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากที่คุณเผชิญในวันนี้ ถ้าคุณใช้โอกาสแห่งพระคุณของพระเยซูคริสต์ คุณก็จะสามารถหลุดออกจากสถานการณ์นั้นได้อย่างมีชัยชนะ อาจารย์เปาโลบอกทิโมธีว่า “เพราะฉะนั้น บุตรของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 2:1) พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ฉวยโอกาสของพระคุณนั้นที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์!

พระคุณนั้น ตามที่ได้อ่านไปในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น ได้นำเราเข้าสู่ชีวิตแห่งความรุ่งเรือง และความมั่งมี คุณสามารถใช้พระคุณเดียวกันนั้นกับสุขภาพของคุณ และกล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้ว่าพระคุณของพระเยซูคริสต์ ผู้ได้ทรงเจ็บด้วยความเจ็บป่วยของข้าพเจ้า และนำเอาความเจ็บปวดของข้าพเจ้าไปไว้ที่พระองค์” มัทธิว 8:17 บอกเราว่าพระเยซู “…แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบโรคของเราไป” พระองค์ได้นำความเจ็บป่วยและโรคร้ายไปจากเรา และถ้าพระองค์ทำเช่นนั้น นั่นหมายความว่าเราไม่ควรที่จะต้องเจ็บป่วยอีกต่อไป พระคุณของพระองค์ได้นำการรักษาและสุขภาพที่ดีมาให้เรา

มีหลายคนที่โดยความไม่รู้ของพวกเขา กล่าวว่าพระเจ้าทำให้คนเจ็บป่วย เพื่อพระองค์จะตีสอนพวกเขาและทำให้พวกเขาถ่อมใจ นั่นไม่ใช่ความจริงเลย! พระเจ้าไม่ทรงใช้อาวุธของมารในการ “ตีสอน” ลูกของพระองค์ พระองค์ใช้พระคำ กิจการ 10:38 กล่าวว่า “คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์ และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์” สังเกตว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ส่งพระเยซูคริสต์ออกไป ผู้ซึ่งไปทำสิ่งดีและรักษาคนที่ถูกมารเบียดเบียน

สิ่งนี้ทำให้เรารู้ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะรักษาพวกเขา และเป็นที่แจ่มชัดว่าผู้ที่ทำให้พวกเขาป่วยและเบียดเบียนพวกเขาก็คือซาตาน แต่ขอบพระคุณพระเจ้า พระคุณของพระเจ้าซึ่งนำความรอด การรักษา ความชอบธรรม พระสิริ และการครอบครองมาปรากฏแก่มนุษย์ทุกคนผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงมีฤทธิ์ในการทำให้คุณหายดี และมีชีวิตที่ยอดเยี่ยม ที่ซึ่งคุณครอบครองโดยพระคุณของพระองค์ผ่านทางความชอบธรรม ฉวยโอกาสในพระคุณของพระองค์ในความมั่งมีและสุขภาพที่ดี!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเยซูทรงรับเอาความเจ็บป่วยและความโศกเศร้าของข้าพเจ้าไปแล้ว พระองค์ถูกตรึงแทนข้าพเจ้าและทรงถูกสาปแช่งเพราะว่าบาปผิดของข้าพเจ้า การลงโทษที่พระองค์ได้รับซึ่งนำสันติสุข ความรุ่งเรือง และความดีมาให้แก่ข้าพเจ้า และเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามีชีวิตแห่งสง่าราศี ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 4:15-16; 1 เปโตร 2:24


Comments are closed