เพราะ​ว่า​เนื้อ​ของ​เรา​เป็น​อาหาร​แท้ และ​โล​หิต​ของ​เรา​ก็​เป็น​เครื่อง​ดื่ม​แท้ (ยอห์น 6:55 ฉบับ NKJV)

มีบางคนที่ยังคงร้องขอต่อพระเจ้าเพื่อให้เติมพวกเขาอย่างสดใหม่เพื่อตอบสนองต่อความกระหายและความหิวฝ่ายวิญญาณ มันเป็นการร้องขอที่ไร้เหตุผลและไม่เกิดผลใดๆเลย พระองค์รู้ว่าเราหิวและพระองค์ได้ส่งอาหารจากสวรรค์มา ทุกวันนี้คริสเตียนที่ขอและร้องขอให้พระเจ้าเติมให้เต็มกำลังเสียเวลา

เมื่อพระเยซูตรัสว่า “คน​ที่​หิว​และ​กระ​หาย​ความ​ชอบ​ธรรมก็​เป็น​สุข เพราะ​ว่า​พระเจ้า​จะ​ทรง​ให้​อิ่ม” (มัทธิว 5:6) พระองค์แค่กำลังแนะนำข่าวสารที่พระองค์นำมาถึงชาวยิวเท่านั้น พันธสัญญาใหม่ยังไม่ได้เริ่ม พระองค์ไม่ได้กำลังพูดกับคริสเตียน ซึ่งเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่

ใน ยอห์น 6:35 พระองค์ตรัสว่า “เรา​เป็น​อาหาร​แห่ง​ชีวิต คน​ที่​มา​หา​เรา​จะ​ไม่​หิว และ​คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​เรา​จะ​ไม่​กระ​หาย​อีก​เลย” อาหารนั้นมีให้สำหรับทุกคนที่มาหาพระองค์ คำถามคือคุณมาหาพระองค์หรือยัง? ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว ก็คือใช่เลย! คุณอยู่ในพระองค์ผ่านทางการบังเกิดใหม่ แล้วทำไมคุณจึงยังหิวอยู่? อาหารนั้นได้มาแล้ว พระเยซู คือ อาหารจากสวรรค์ (ยอห์น 6:41)

นอกจากนี้จากข้อพระคัมภีร์หลักของเรา เราอ่านพบว่าพระคำของพระองค์เป็นอาหาร เพราะว่าพระเยซูและพระคำของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน ยอห์น 1:14 กล่าวว่า “พระ​วาทะ​ทรง​เกิด​เป็น​มนุษย์​และ​ทรง​อยู่​ท่าม​กลาง​เรา…” ดังนั้นถ้าคุณกำลังประสบกับความหิวฝ่ายวิญญาณ คุณควรทำอย่างไร? คุณจะได้รับการเติมได้อย่างไร? “กิน” พระคำ นั่นคืออยู่ภายใต้พันธกิจแห่งพระคำของพระเจ้า แม้ตอนนี้ขณะที่พระคำของพระเจ้ากำลังมาหาคุณผ่านทางการเฝ้าเดี่ยว คุณก็กำลังถูกป้อน นั่นคือคุณกำลังได้รับการบำรุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาณ

พระคัมภีร์กล่าวว่า “มนุษย์​จะ​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​อาหาร​เพียง​อย่าง​เดียว​ไม่​ได้ แต่​ต้อง​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​พระ​วจนะ​ทุก​คำ ซึ่ง​ออก​มา​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​เจ้า” ​(มัทธิว 4:4) เมื่อใดก็ตามที่คุณหิว แทนที่จะร้องเพลงและร้องขอว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์หิว” จงศึกษาพระคัมภีร์ เพราะว่ามีเพียงพระคำของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถตอบสนองต่อความหิวของคุณได้ ตอนนี้คุณสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมผู้เผยพระวจนะจึงพูดว่า “เมื่อ​พบ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์​แล้ว ข้า​พระ​องค์​ก็​กิน​เสีย พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์​เป็น​ความ​ชื่น​บาน​แก่​ข้า​พระ​องค์ และ​เป็น​ความ​ปีติ​ยินดี​แห่ง​จิต​ใจ​ของ​ข้า​พระ​องค์ ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​จอม​ทัพ เพราะ​ว่า​เขา​เรียก​ข้า​พระ​องค์​ตาม​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์” (เยเรมีย์ 15:16)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ความหิวโหยของฉันได้รับการดับผ่านทางพระคำของพระคริสต์ซึ่งอาศัยอยู่ในฉันอย่างล้นเหลือในสติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทุกอย่าง ชีวิตของฉันนั้นขึ้นไปข้างบนและก้าวไปข้างหน้าเท่านั้น ฉันเกิดผลในการดีทุกอย่างในขณะที่ฉันเพิ่มพูนในความรู้ของพระเจ้า ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:ยอห์น 6:35; กิจการ 20:32; 1 เปโตร 2:2; มาระโก 4:4


Comments are closed