เสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2015

พระคำ: การสำแดงน้ำพระทัยพระองค์
The Word: His Will Expressed

“แล้วเราก็จะรู้ถ้าเราพยายามรู้จักพระเยโฮวาห์…” (โฮเชยา 6:3)

    ถ้าคุณไม่รู้จักพระคำของพระเจ้า คุณจะดำเนินชีวิตต่ำกว่าความฝันที่พระเจ้ามีไว้ให้คุณ ชีวิตของคุณจะไม่ได้เป็นการสำแดงถึงสิ่งที่พระองค์ต้องการอย่างแท้จริง คุณจะไม่สามารถทำให้ความปรารถนาและแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณสำเร็จได้ มีหลายคนที่ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของสมมุติฐาน บนสิ่งที่พวกเขา “คิด” ว่าพระคำได้กล่าวไว้ แต่ไม่ใช่สิ่งที่พระคำกล่าวไว้จริงๆ และนั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้า การที่บางคนกล่าวบางสิ่งที่ดูเหมือนดีและเคร่งในศาสนานั้นมันไม่เพียงพอสำหรับคุณในการยอมรับ จงศึกษาพระคำด้วยตัวคุณเอง การฟังแล้วดูเหมือนพระเจ้าอาจจะพูดบางอย่างก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าเสมอไป

พระคัมภีร์บอกเราบางสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคริสเตียนบางกลุ่มในเมืองเบโรอา กล่าวถึงพวกเขาว่าเป็นคนที่มีจิตใจสูง “ยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเธสะโลนิกา ด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่” คุณเห็นหรือไม่? พวกเขาไม่ได้เหลือที่ว่างไว้สำหรับสมมุติฐาน อะไรก็ตามที่พวกเขาถูกสอนในพระคำ พวกเขากลับไปที่พระคำเพื่อศึกษาให้แน่ใจได้ว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับการสอนนั้นตรงตามความคิดที่ได้รับการเปิดเผยของพระเจ้า

คุณไม่สามารถรู้จักความคิดของพระเจ้าได้จนกว่าคุณจะรู้จักพระคำของพระเจ้า พระคำของพระองค์คือพระประสงค์และพระทัยของพระองค์ที่ได้ถูกสำแดงออก ดังนั้นจงศึกษาพระคำเพื่อตัวคุณเอง อย่ากล่าวว่า “แล้วถ้าฉันไม่เข้าใจล่ะ?” คุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ และส่วนหนึ่งในงานรับใช้ของพระองค์ในชีวิตของคุณคือการช่วยให้คุณเข้าใจพระคำ มีอะไรมากกว่านั้นอีก? พระเยซูตรัสว่านี่เป็นมรดกของคุณในการเข้าใจพระคำ ความล้ำลึกแห่งอาณาจักรของพระเจ้า “…ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้….” (ลูกา 8:10)

สง่าราศีและความงดงามในชีวิตของคุณจะเป็นตัววัดความรู้ของคุณในพระคำของพระเจ้า ไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ในคริสตจักรมานานเท่าไรแล้ว ชีวิตของคุณไม่สามารถก้าวไปได้เกินกว่าระดับของความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าที่คุณมี ดังนั้นจงรู้จักพระคำเพื่อตัวคุณเอง ศึกษา ภาวนา และใคร่ครวญในพระคำ ใส่หัวใจของคุณในพระคำ เพราะว่าชีวิตของคุณทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระคำ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขออุทิศตัวทั้งหมดต่อพระคำของพระองค์ และประกาศว่าการเกิดผลของข้าพระองค์เป็นที่ประจักษ์ เมื่อข้าพระองค์ก้าวไปข้างหน้าโดยพระคำ ขอบพระคุณพระองค์ที่กำหนดข้าพระองค์ไว้ผ่านทางพระคำให้ข้าพระองค์ปกครองและครอบครองเหนือสถานการณ์ และมีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในทุกๆ วัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 12:24; โยชูวา 1:8; 1 ทิโมธี 4:15; 2 ทิโมธี 2:15


Comments are closed