อังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2013

พระคำให้แสงสว่าง
The Word Gives Light

“การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” (สดุดี 119:130)

    บางคนอาจไม่รู้ในสิ่งนี้ แต่มนุษย์ทุกคนมีสายตาอยู่สองคู่ด้วยกัน คู่แรกคือสายตาฝ่ายร่างกายซึ่งเราสามารถมองเห็นและชื่นชมกับสิ่งต่างๆภายในโลกรอบตัวเรา สายตาอีกคู่หนึ่งคือสายตาฝ่ายวิญญาณ ซึ่งโดยส่วนมากไม่ถูกใช้ หรือไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไร พวกเขาไม่เคยมองเห็นด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณเลย คนเหล่านั้นมองเห็นสิ่งต่างๆ เพียงสายตาธรรมชาติของพวกเขาเท่านั้น

มีเพียงพระคำของพระเจ้าที่สามารถเปิดตาฝ่ายวิญญาณของคุณได้ ข้าพเจ้าจำคำพยานของชายคนหนึ่งที่ได้รับการรักษาจากการประชุมครั้งหนึ่งของเรา ในสองปี เขาไม่สามารถจำใครได้เลย ไม่แม้แต่ภรรยาหรือพี่น้องของเขา อย่างไรก็ดีในการประชุมครั้งหนึ่ง เขาได้รับการรักษาให้กลับสู่สภาพปกติ แม้ว่าเราไม่ได้เข้าไปวางมือให้กับเขา เขาได้รับประสบการณ์การแตะต้องจากพระเจ้าเพราะว่าเขาอยู่ในการสถิตอยู่ของพระเจ้า ที่ซึ่งมีการสั่งสอนพระคำ ดังนั้นจิตใจของเขาจึงได้รับแสงสว่างที่จะมองเห็นและเข้าใจได้อย่างถูกต้องอีกครั้ง นั่นคือฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระเจ้า!

สดุดี 119:130 กล่าวว่า “การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” น่าสนใจที่ภาษากรีกใช้คำว่า “photizo” ซึ่งหมายความว่าส่องสว่าง หรือท่วมท้นด้วยแสงสว่าง ดังนั้นในข้อนี้จึงควรอ่านว่า “การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ท่วมท้นด้วยแสงสว่าง…” ในขณะที่คุณยอมให้พระคำของพระเจ้าเข้าสู่จิตใจของคุณผ่านทางการศึกษาอย่างขมักเขม้นและการภาวนาอย่างสม่ำเสมอ หัวใจของคุณก็จะท่วมท้นไปด้วยแสงสว่าง เหมือนกับคำอธิษฐานของพระวิญญาณผ่านทางอาจารย์เปาโลในเอเฟซัส 1:17-18 ซึ่งกล่าวว่า “เพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศี จะทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้น…” เขาได้อธิษฐานว่าให้ตาใจฝ่ายวิญญาณของคุณท่วมท้นไปด้วยแสงสว่าง

แม้ในเวลานี้ ขณะที่คุณกำลังศึกษาพระคำของพระเจ้าในบทเฝ้าเดี่ยวนี้ มีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นในวิญญาณของคุณ ตาฝ่ายวิญญาณของคุณท่วมท้นไปด้วยแสงสว่าง ได้ถูกเปิดออกเพื่อให้มองเห็นและเข้าใจความจริงแห่งอาณาจักรสวรรค์ของเรา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นพยานว่ามีแสงสว่างในชีวิตของข้าพเจ้า และในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ายอมจำนนต่อการทำงานของพระคำ ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะกลัวในวันนี้หรือในอนาคต เพราะว่าแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐส่องสว่างในใจของข้าพเจ้า สำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นทางแห่งชัยชนะและความสำเร็จ! ไม่มีความมืดใดๆ ในชีวิตของข้าพเจ้า ทางของข้าพเจ้าสว่าง และอนาคตของข้าพเจ้าปลอดภัย ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 8:12; 2 โครินธ์ 4:4


Comments are closed