จันทร์ ที่ 18 เมษายน 2016

พระคำให้ความมั่นคงแก่คุณ
The Word Gives You Stability

“เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ท่านจงตั้งมั่นอยู่ อย่าหวั่นไหว จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่า โดยองค์พระผู้เป็นเจ้า การของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้” (1 โครินธ์ 15:58)

    หลายคนถูกเหวี่ยงไปมาในชีวิต พวกเขาไม่มั่นคงเหมือนดั่งน้ำ นั่นไม่ใช่ความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับคุณ พระองค์ต้องการให้คุณมั่นคง สม่ำเสมอ รับใช้ในงานของพระองค์อยู่เสมอ พระองค์ต้องการให้คุณยืนอย่างมั่นคงในความเชื่อของคุณ และพระคำของพระเจ้าคือสิ่งที่จะนำความสมดุลและความมั่นคงเข้ามาในชีวิตของคุณ

ในการกลายเป็นคนที่มั่นคง คุณจะต้องมีความมั่นคงในพระคำ บางคนหวั่นไหวได้ง่ายและห่างจากความเชื่อไปเพราะสิ่งที่พวกเขามองเห็นและได้ยิน พวกเขาดำเนินชีวิตของพวกเขาบนพื้นฐานของความรู้สึกและประสบการณ์ สิ่งเล็กน้อยทุกอย่างสามารถเขย่าความเชื่อของพวกเขา อย่าพบตัวคุณเองอยู่ในลักษณะนั้น

เชื่อด้วยสุดใจของคุณว่าพระคำจะให้แสงสว่างและทิศทางแก่คุณ และพระคำนั้นมีคำตอบสำหรับทุกปัญหา ดังนั้นไม่ว่าปัญหา ความท้าทาย หรือความยากลำบากนั้นคืออะไร จงตั้งมั่นคงอยู่ อย่าหวั่นไหว ไว้วางใจพระคำ ให้ความเชื่อของคุณอยู่ในพระคำ มีความเชื่อ มั่นใจในข้อความแห่งข่าวประเสริฐ จุ่มลงในพระคำจนกว่าพระคำจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่คุณคิด พูด และกระทำ

การรับใช้พระคริสต์ไม่ใช่สิ่งที่ไร้ประโยชน์ พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ไม่ชอบธรรมที่จะลืมการงานแห่งความรักของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายก็จงอดทนเช่นนั้นเหมือนกัน จงตั้งอกตั้งใจให้ดี เพราะใกล้จะถึงเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาแล้ว” (ยากอบ 5:8) นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เรารับใช้และนำพระคำมาถึงคุณทุกวัน ก็เพื่อให้ความเชื่อของคุณเพิ่มขึ้นได้ และถูกสถาปนาบนความจริง จนกระทั่งคุณจะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์ ไม่หวั่นไหว ครบถ้วน ที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณจะมีความกล้าหาญ กระตือรือร้น และร้อนรนเพื่อพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์ประทานกำลังและความกล้าหาญแก่ข้าพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มั่นคง กระตือรือร้น และร้อนรนในพระวิญญาณ ในวันนี้และตลอดไป ไม่ว่าการทดสอบ การทดลอง และการข่มเหงใดๆ ก็ตามจะเข้ามาในทางของข้าพระองค์! ความเชื่อของข้าพระองค์เข้มแข็งถูกใช้ และมีชัยชนะเหนือสถานการณ์ต่างๆ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 3:16; อิสยาห์ 33:6


Comments are closed