อาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2017
พระคำในใจของเรา
The Word In Our Hearts

“เพราะว่าพระเจ้าผู้ตรัสว่าให้ความสว่างส่องออกมาจากความมืด ทรงส่องสว่างเข้ามาในใจของเรา เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้า ที่ปรากฏบนพระพักตร์ของพระคริสต์ “(2 โครินธ์ 4:6)

    พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่างของโลก พระองค์ทรงเป็นความสว่างที่ส่องเข้าไปในความมืด และพระคำกล่าวว่าความมืดไม่สามารถเข้าใจได้ ความสว่างเดียวกันนี้ ตามข้อพระคำตอนต้น ได้ส่องสว่างเข้าสู่จิตใจของเรา และประทานความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้า ที่ปรากฏบนพระพักตร์ของพระคริสต์แก่เรา นั่นหมายความว่าอย่างไร?

พระคำบอกให้เรารู้ว่าพระคำของพระเจ้าเป็นความสว่าง (สดุดี 119:105) ความสว่างนั้นอยู่ในใจของเรา นั่นหมายความว่าไม่มีความมืดอีกต่อไป ไม่มีความสับสนอีกต่อไป และไม่มีความไม่แน่นอนอีกต่อไปในชีวิตของคุณ มีทิศทางและจุดประสงค์ในชีวิตของคุณเพราะว่าคุณมีความสว่างของชีวิต คือพระคำของพระเจ้า “…เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12)

สายตาแห่งความเข้าใจของเราท่วมท้นไปด้วยความสว่าง เพื่อที่คุณจะสามารถรู้และเข้าใจถึงความหวังที่พระเจ้าได้ทรงเรียกคุณ และเข้าใจถึงมรดกอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีไว้สำหรับคุณ เพราะว่าวาทะได้มาบังเกิด และตอนนี้สถิตอยู่ในใจของคุณ คุณสามารถประกาศด้วยความกล้าหาญว่าชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในคุณ ความเข้มแข็งของพระเจ้าอยู่ภายในคุณ คุณเป็นความสำเร็จและผู้ชนะตลอดไป

นอกจากจะเป็นความสว่างแล้ว พระคำยังเป็นความจริงอีกด้วย “…พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” (ยอห์น 17:17) ความจริงอยู่ภายในคุณ นี่เป็นข่าวดีอะไรเช่นนี้! ความจริงคือความสว่างของพระองค์ ความจริงคือพระคำของพระองค์ และคุณกำลังเดินอยู่ในความจริง ความจริงคือว่าคุณมาจากพระเจ้า และมีชัยเหนือซาตาน โลกนี้ และระบบของโลกนี้ ผู้ที่อยู่ภายในคุณยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้

ความจริงคือคุณได้มาถึงสถานที่ที่เรียกว่า “พระคริสต์” ที่ซึ่งความเจ็บป่วย โรคร้าย และความผิดปกติไม่สามาถยึดติดกับคุณได้ เพราะว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคำ คุณมีชัยชนะเหนือโรคเบาหวาน คุณมีชัยชนะเหนือปัญหาของโลกหัวใจ เจ็บหน้าอก มะเร็ง ฯลฯ ไม่มีความมืดใดที่สามารถมีชัยเหนือร่างกายของคุณอีกต่อไป เพราะว่าร่างกายของคุณเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงสถิตอยู่ภายในทุกส่วนของคุณฮาเลลูยา! นี่เป็นส่วนของความชื่นชมยินดีที่เราเฉลิมฉลองในช่วงเวลาคริสต์มาส คือพระคำในใจของเรา

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานของพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู พระองค์ทรงสถิตอย่างครบบริบูรณ์ในข้าพระองค์ ในพระองค์ข้าพระองค์มีชีวิตและเคลื่อนไหวอยู่ ไม่มีความท้าทายใดที่ใหญ่พอที่จะถ่วงข้าพระองค์ไว้ได้ เพราะว่าข้าพระองค์บังเกิดจากพระเจ้า และสมบูรณ์ในพระคริสต์ ข้าพระองค์มีชีวิตต่อพระเจ้า ทั้งวิญญาณ จิตใจ และร่างกาย ไม่มีความเป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพระองค์ เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นความพอเพียงของข้าพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 17:28; 1 โครินธ์ 6:17; ฮีบรู 13:5-6


Comments are closed