พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2012

พระคำในปากของคุณ!
The Word In Your Mouth!

“ความตายความเป็น อยู่ที่อำนาจของลิ้น และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน” (สุภาษิต 18:21)

ชีวิตของคุณในวันนี้คือภาพสะท้อนของถ้อยคำของคุณในปีที่ผ่านๆมา คุณกำหนดพลังฝ่ายวิญญาณให้เคลื่อนไปด้วยถ้อยคำ ถ้าคุณไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ไม่ใช่ว่ามารหรือ “ศัตรู” ของคุณเป็นต้นเหตุ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ ฤทธิ์เดชในการมีชีวิตที่เกิดผล สดใส และตื่นเต้นนั้นอยู่ที่ตัวของคุณเอง
นี่คือหลักการพื้นฐานในอาณาจักรของพระเจ้า แม้แต่ความรอดของเราก็ขึ้นอยู่กับคำพูด “แต่ความชอบธรรมนั้นว่าอย่างไร ก็ว่า “ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่าน อยู่ในปากของท่าน และอยู่ในใจของท่าน” (คือคำซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้น) คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:8-10) ในการมีประสบการณ์ในความรอด คุณจะต้องประกาศถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ เชื่อและตระหนักในการคืนพระชนม์ของพระองค์ และชีวิตใหม่ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้คุณ
ความรอดคือคำพูดที่กล่าวออกมาอย่างชัดเจน ในคำเดียว ทั้งการสิ้นพระชนม์ การฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูที่ช่วยเรา ความรอดหมายความว่าคุณได้ถูกนำออกมาจากความล้มเหลว หนี้ ความเจ็บป่วย โรคร้าย และความผิดปกติ เข้าสู่เสรีภาพของพระบุตรของพระเจ้า ความรอดหมายความว่าคุณได้รับการปลดปล่อยจากความตายสู่ชีวิตแห่งความชอบธรรม ถ้อยคำของคุณในแต่ละวันจะต้องตรงตามความจริงที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ ไม่เช่นนั้นพระพรและประโยชน์จากความรอดก็จะไม่ปรากฏแจ้งในชีวิตของคุณ
เราปกครองโดยถ้อยคำในอาณาจักรของพระเจ้า โดยคำพูดของคุณทำให้คุณได้รับการชำระ และโดยถ้อยคำของคุณ คุณก็ถูกตัดสิน (มัทธิว 12:37) ถ้อยคำที่คุณพูดจะสร้างชีวิตลูกๆของคุณ พัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจของคุณ มีผลต่อร่างกายของคุณ และเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ ถ้อยคำของคุณจะกำหนดคุณภาพชีวิตของคุณ ดังนั้นจงพูดอย่างสอดคล้องต่อพระวจนะคำอยู่เสมอ
เมื่อคุณประกาศถึงความรอดของคุณในพระคริสต์ ฤทธิ์อำนาจอันมหาศาลได้ถูกปลดปล่อยและนำคุณออกจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า ทั้งสิ้นที่คุณต้องทำก็คือการประกาศถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูด้วยปากของคุณ เช่นเดียวกันคุณไม่ต้องมีสิ่งเกื้อหนุนพิเศษเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะว่าพระคำของพระเจ้าได้รับประกันความสำเร็จของคุณแล้ว พระคำในปากของคุณคือสิ่งที่คุณต้องการ “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี” (โยชูวา 1:8)

คำอธิษฐาน
พระคำของพระเจ้าได้เป็นศูนย์กลางในชีวิตของข้าพระองค์ ดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าข้าพระองค์จะรู้สึกหรือมองเห็นสิ่งใด ข้าพระองค์ไม่หวั่นไหว เพราะว่าความสำเร็จของข้าพระองค์ได้รับประกันโดยพระวจนะคำ ข้าพระองค์มีชีวิตที่เหนือธรรมชาติแห่งความสำเร็จ ชัยชนะ และความรุ่งเรือง เพราะว่าข้าพระองค์ดำเนินชีวิตโดยพระคำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 10:8-10


Comments are closed