อังคาร ที่ 7 มีนาคม 2017
พระคำแห่งพระคุณของพระองค์
The Word Of His Grace
“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชน” (กิจการ 20:32)

    สังเกตว่าข้อพระคำตอนต้นไม่ได้กล่าวว่า “บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับพระคำแห่งคำพิพากษาของพระองค์…” หรือ “…พระคำแห่งพระพิโรธของพระองค์…” ไม่ใช่! แต่พระคำกล่าวว่า “…ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับพระคำแห่งพระคุณของพระองค์…” พระคุณอะไร? คือพระเมตตาความรัก พระพรและความโปรดปรานที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งโปรดประทานให้ แม้แต่กับผู้ที่ไม่สมควรจะได้รับ

พระคุณคือความงดงามของพระลักษณะของพระเจ้าที่ยอดเยี่ยม ความอ่อนโยนของพระองค์ ที่อยู่ไกลจากความชั่วร้าย ความมืด และทุกสิ่งที่ไม่ดี ด้วยพระคุณนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณสมควรจะได้รับหรือไม่ แต่โดยพระคุณและ
พระเมตตาที่พระองค์ได้แสดงแก่คุณในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ก่อนเริ่มสร้างโลกนี้

พระคำแห่งพระคุณของพระองค์คือการที่คุณได้รับการล้อมรอบด้วยความรักของพระองค์ คุณเป็นจุดศูนย์กลางความรักของพระองค์ ไม่มีคำพิพากษามาถึงคุณ (โรม 8:1) คำแห่งบัญญัตินั้นพิพากษา เป็นสิ่งที่รุนแรงและมาจากพระพิโรธของพระเจ้า แต่ก็ไม่ได้ทำให้มนุษย์สมบูรณ์ (ฮีบรู 7:19) บัญญัติไม่สามารถให้ชีวิตได้ แต่ขอบพระคุณ
พระเจ้า “คือว่าเราได้ธรรมบัญญัตินั้นมาทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์” (ยอห์น 1:17) เราอยู่ภายใต้พระคุณของพระเยซู เราได้รับการสร้างขึ้นโดยพระคำแห่งพระคุณของพระองค์

มอบตัวคุณทั้งหมดต่อพระคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์เดชและความสามารถ และสามารถทำให้คุณเป็นตามที่พระคำได้กล่าวไว้ คุณสังเกตหรือไม่ว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าคุณควรที่จะ “สร้างตัวคุณเองด้วยพระคำ” แต่พระองค์ตรัสว่า “พระคำจะสร้างคุณขึ้น” ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำทั้งหมดคือรับพระคำเข้าไป รับและเรียนรู้จักพระคำ เพื่อที่คุณจะสามารถมีพระคำภายในคุณ และดำเนินชีวิตโดยพระคำนั้น

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์กำลังสร้างชีวิตของข้าพระองค์ และส่งข้าพระองค์ขึ้นไปสู่พระสิริที่สูงขึ้น ข้าพระองค์ตระหนักถึงพระพรนี้ ในขณะที่ข้าพระองค์กำลังเดินในความชอบธรรม เข้มแข็งในความเชื่อ และเกิดผลในทุกสิ่ง ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:15; 2 ทิโมธี 2:15


Comments are closed